מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

כללי

(31-03-14)
נכתב ע”י שמואל (סמי) מזון
בס"ד
 
 
                                                                                                               ספטמבר 2011
                                                                                                        ערב ראש השנה תשע"ב
 
 
 
מבזק תשעי (2)  2011
 
 
דיני עבודה
 
קיזוז חוב של עובד בזמן פרישה:
 
למעביד יש זכות לקזז מהמגיע לעובד אם מתפטר או מפוטר את חובותיו למעביד, בתנאי שהעובד מכיר בחוב שקוזז, הכרה זו צריכה להיות בכתב.
על-כן מומלץ בזמן מתן מקדמה או הלוואה לעובד להחתימו על מסמך שידוע לו כי במקרה של התפטרות או פיטורין הוא נותן הסכמתו למעביד לקזז את יתרת חובו מכל סכום שמגיע למעביד.
הודעה מוקדמת
 
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001
 
לפי סעיף 2 לחוק הנ"ל חובה ליתן הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות, לפי הטבלה דלהלן.
 
הודעה מוקדמת לפיטורים ו התפטרות
תקופת עבודה
עובד במשכורת סעיף 3
תקופת עבודה
עובד בשכר סעיף 4
במהלך שישה חודשים
יום עבור כל חודש עבודה
שנה ראשונה
יום לכל חודש עבודה
מהחודש השביעי עד תום השנה הראשונה
6 ימים + תוספת יום וחצי עבור כל חודש מעל ל-6 חודשים
במהלך שנת העבודה השנייה
14 ימים בתוספת יום עבור כל 2 חודשי עבודה בשנה האמורה
 
לאחר שנת עבודה הראשונה
 
 
חודש ימים
במהלך השנה השלישית
21 ימים בתוספת יום עבור כל 2 חודשי עבודה בשנה האמורה
לאחר שנת העבודה השלישית
חודש ימים
הוראות סעיפים 3 ו-4 יחולו, בשינויים המחויבים לפי העניין, על הודעה מוקדמת להתפטרות.
 
 
 
 
עובד המתפטר חייב לתת הודעה מוקדמת למעבידו.
במידה והעובד לא מילא אחר תנאי זה, זכאי המעביד לקזז מהמגיע לעובד את סכום השווה לשכר בתקופת ההודעה המוקדמת.
על-מנת למנוע ויכוחים בין העובד והמעביד יש לעגן סעיף זה בהסכם העבודה.
 
 
תזכורת לתיקון 5 והוראת שעה לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל)
 
*ראה מבזק 4 מחודש אפריל 2011
 
הזמן אוזל, – המועד האחרון למשיכת כספי הגמל הוא 31/12/2011
לאחר תאריך זה, ניתן יהיה למשוך הכספים רק בצורת קצבה חודשית.
 
להלן, רענון להוראות ולקריטריונים למשיכת הכסף.
 
מהות התיקון:
ניתנת אפשרות למשוך כספים עד 31/12/2011 למי שעונה על אחת מהתנאים האלה:
 
1-     מי שהיה עמית עצמאי בקופת גמל לתגמולים עד 31/12/2007 והמשיך להפקיד לקופת גמל לא משלמת ומלאו לו 60 ביום 31/12/2007
2-     מי שהיה עמית עצמאי בקופת גמל לא משלמת לקצבה במועד תחולת החוק (15/10/2010)  ומלאו לו 60 ב- 31/12/2007.
3-     מי שהיה מוטב של עמית שנפטר והכספים הצבורים בחשבון העמית שנפטר הועברו לחשבונו של המוטב בקופת גמל לא משלמת לקצבה.
4-     עמית שפרש לאחר  1.1.2008  והשאיר בקופת גמל אישית לפיצויים כספי פיצויים נזילים שהיה זכאי למשוך כספים אלו והועברו כספים למרכיב התגמולים בחשבונו של העמית בקופה לא משלמת.
 
יובהר כי,
·        עמית עצמאי בקופת גמל לא משלמת קצבה יהיה רשאי לבקש החזר של היתרה הצבורה  רק אם הפקיד הפקדה אחת לפחות לאותו חשבון ,בתקופה מ 1.1.2008 ועד 18.11.2010 מועד תחילת הוראת השעה.
·        מסכומי היתרה הצבורה שיוחזרו לעמית כאמור ינוכה מס במקור בשיעור של 15%   מחלק הרווחים שנצברו על הפקדות שבין ה- 01/01/2008 ועד למועד המשיכה.
·        בתכניות בטוח צמודות למדד ינוכה מס בשיעור של 20% מהרווח הראלי שנצבר החל ממועד ההפקדה ועד למועד המשיכה.
·        עמית כאמור שלא ימשוך את היתרה הצבורה עד ליום 31.12.2011 , היתרה הצבורה תיוחס לקצבה בלבד ויוכל למושכם בדרך של קצבה בלבד, למעט בהתקיים תנאים כאמור בסעיף 23 לחוק קופות גמל ובתקנות מס הכנסה.
על אף האמור בסעיף 4 לעיל, ניתן להמשיך ולהשאיר את כספי הפיצויים הנזילים כחיסכון פרטי בפוליסת הביטוח ועל הרווחים העתידיים ישולם מס רווחי הון בשיעור 20% בלבד.
 
טיפ מיסויי:
לפני המשיכה, קיימת אפשרות להפקיד לאותה קופה כספים לפני המשיכה וליהנות מ- 35% זיכוי/ניכוי ממס.
 
 
 
 
 
 
הגדרות
 
קופת גמל לקצבה: קופת גמל שהכספים המופקדים בה נועדו לקבלת קצבה, כלומר לעמית יינתנו תשלומים חודשיים, החל מהמועד שבו הוא נעשה זכאי לתשלומים אלה
קופת גמל לתגמולים. מתחילת שנת 2008 נחלקות קופות הגמל לקצבה לשני סוגים:
קופת גמל משלמת לקצבה, שבבוא העת תשלם קצבה לעמית.
קופת גמל לא משלמת לקצבה, שבבוא העת יעביר העמית את הכספים שהצטברו בה לקופת גמל לקצבה, וזו תשלם לו את הקצבה,
 
 
דיווח מפורט לשנת 2012 - דווח מקוון
 
על-פי חוזר רשות המיסים מיום 25/08/2011. 
מי חייב בדו"ח מקוון החל משנת 2012?
1-     עוסקים אשר חייבים מכוח דין בדו"ח כספי מסוג מאזן, וכן במינוי רואה חשבון מבקר או מבקר חשבונות אחר.....מחזור עסקאותיהם השנתי לשנת 2011 או 2012 (בהתאמה) עלה על 500,000 ₪.
2-     עוסקים שאינם חייבים בהכנת מאזן ובמינוי רואה חשבון או מבקר חשבון כאמור, ומחזור עסקאותיהם לשנת 2011 אן 2012 (בהתאמה) עולה על 1,000,000 ₪.
3-     מלכ"רים אשר מחזורם השנתי לשנת 2010 או 2011 (בהתאמה) עולה על 20 מיליון ₪.
4-     מוסדות כספיים אשר מחזורם השנתי לשנת 2010 או 2011 (בהתאמה) עולה על 4 מיליון ₪.
רשות המיסים תשלח בשבועות הקרובים הודעה לעוסקים, מלכ"רים ומוסדות כספיים החייבים בדיווח מפורט לשנת 2012.
יודגש, הוראות הצעת החוק ייכנסו לתוקפן רק לאחר שיושלמו הליכי החקיקה במליאת הכנסת
 
 
תרומה, עדכון
 
עדכון סכום תרומה אשר מעבר לו יזכה הנישום לזיכוי 35% ממס הכנסה – 420 ₪.
 
 
אין ספק, שיועץ המס שלך ידריך אותך לעבור את המשוכה הלא כל-כך סבוכה.
 
לשירותכם ולהסברים נוספים אל תהססו להתקשר!!
טלפון 04-8660044
דו-אל: sami@ mta.co.il

 

הנתונים המפורסמים בעלון זה
מובאים באופן כללי, תמציתי ולתשומת לב בלבד
רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב
 

 

                                                                                             תההשנתערכים ו בטחון
 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | חוקרים פרטיים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים