מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

הנחיות לסוף שנה (המשך)

(03-06-12)
נכתב ע”י שמואל (סמי) מזון
ג - דיני עבודה
 
ג.1 שכר מינימום:
למשרה מלאה של 186 שעות בחודש הנו 4,100 ₪ לחודש .
שכר מינימום לשעה הינו בסך 22.04 ₪ . לא כולל נסיעות, הבראה חופשה וכו..... (נכון ל- 01/07/2011)
 
ג.2 פיצויי פיטורין
נציבות מס ההכנסה פרסמה הנחייה חדשה לגבי פיצויי פטורים מוגדלים. להלן עיקרי ההנחיות:
1.      בחישוב מענק הפרישה מותר לכלול כל רכיב שכר, וכל סכום המגיע לעובד (כגון מענק הסתגלות, פדיון חופשה).
2.      פקיד השומה יאשר אוטומטי פטור עד למענק של 150% מהפיצויים המגיעים כחוק, אך לא מעל התקרה לשנה כיום 11,650₪.
3.      לנציבות יש סמכות להגדיל את הפטור מעל ל- 150% ובכל מקרה לא לעבור את סכום הפטור.
4.      האחריות לקבלת הפטור היא על העובד.
5.      הפטור יינתן גם למי שחלק מצבירת הפיצויים (או כולה) הוא בקופה פנסיונית.
פיצויי פיטורין שהמעביד שילם יותרו כהוצאה רק אם שולמו בשנת המס לקופת פיצויים, לביטוח מנהלים או לקרן פנסיה, או לעובד שחדל לעבוד.
הפיצויים המותרים כהוצאה הנם בגובה משכורת חודש אחד או 8.33% מהשכר השנתי של העובד.
כדאי לבדוק עבור מי מהעובדים אין כיסוי ולבצע השלמה לפני תום שנת המס.
לעובד-סכום הפיצוי הפטור ממס בעת קבלתו הינו עד גובה משכורת חודש, אך לא יותר מסך של 11,650 ₪ לכל שנת עבודה.
במקרה של פטירה, יוכפל הסכום הפטור ויעמוד על 23,320 ₪ לכל שנת עבודה.
החל מ-01/01/2011 לא יותרו הפרשות פיצויים בקופה מרכזית לפיצויים.
 
ג.3 חוק חופשה שנתית*
 
ותק בשנים
 
זכאות בימים
זכאות בימי עבודה נטו
6 ימים בשבוע
5 ימים בשבוע
1 - 4 
14
12
10
5
16
14
12
6
18
16
14
7
21
18
15
8
22
19
16
9
23
20
17
10
24
21
18
11
25
22
19
12
26
23
20
13
27
24
20
14 ואילך
28
24
20
 
 
 
ג.4 זכאות ימי הבראה
דמי הבראה ישולמו בפעם הראשונה לעובד בתום שנת עבודתו הראשונה לעבודה. לאחר מכן מידי שנה בשנה – רצוי שהתשלום יבוצע בחודשי הקיץ, קרי, בין יוני לספטמבר.
אין פסול, בתשלום דמי הבראה חודש בחודשו ובתנאי שהסכום מעודכן כל אימת שיש עדכון.
לתשומת לב המעסיקים, בית הדין לעבודה אישר למעסיקי המעדיפים לממן לעובדיהם נופש במקום תשלום דמי הבראה ובתנאי שקיימת הסכמת העובד, יציאתו לעובד לנופש, דינה כדין הסכמה.
בכל מקרה סכום המימון של הנופש אינו יכול פחות מסכום ההבראה הקובע לפי צו ההרחבה, ובמידה וזה קיים, יש להשלים לעובד את ההפרש.
תשלום דמי הבראה, הינה הטבה חייבת במס, ובדמי ביטוח לאומי בידי העובד.
על חלק מהשנה יש לחשב הזכאות בהתאם
 
להלן טבלת פירוט הזכאות לכל המגזרים
 
שרותי
המדינה
ימי
הבראה
מוסדות
ההסתדרות
ימי
הבראה
עובדי
הוראה
ימי
הבראה
שלטון
מקומי
ימי
הבראה
מגזר
פרטי
ימי
הבראה
1-3
7
שנה ראשונה
9
1-3
7
1-10
9
1
5
4-10
9
2-4
11
4-10
9
11-15
10
2-3
6
11-15
10
5-10
12
11-15
10
16-19
11
4-10
7
16-19
11
11-15
13
16-19
11
20-25
12
11-15
8
20-24
12
16-20
14
20-24
12
26 ומעלה
13
16-19
9
25 ומעלה
13
21
ומעלה
15
25 ומעלה
13
 
 
20 ומעלה
10
מחיר ליום 411 ₪.
מחיר ליום 365
 
 
ג.5 ימי מחלה
יום היעדרות
דמי מחלה
שעור התשלום
ראשון
אין תשלום
0
שני ו שלישי
תשלום מחצית דמי מחלה
50% משכר יום רגיל
רביעי ואילך
תשלום מלא
100% משכר יום רגיל
 
בתוקף מיום 01/04/2011 
 
 
 
 
 
 
 
ד - אחזקת רכב
 
 כללי.
שינוי בגישה של מס הכנסה בדבר הכרה בהוצאות הרכב, שינוי זה נמצא במחלוקת.
רשות המיסים טוענת: במידה והרכב אשר בגינו נדרשים הוצאות, אינו רשום על שם החברה במשרד הרישוי לא יוכרו הוצאות הרכב.
הוראה זו היא על הרכבים שנרכשו בחודש ספטמבר 2007 ואילך.
אם הנך משתמש ברכב לצורכי העסק הנך מתבקש לרשום את מצב מונה הקילומטר של הרכב ביום 31.12.2011. או ביום רכישת הרכב המוקדם משניהם.
אם הרכב (או יותר מאחד) הוחלף במהלך השנה, יש לרשום את מצב הקילומטר ביום המכירה של הרכב שנמכר , ומצב הקילומטר של נרכב החדש ביום הרכישה, בנוסף יש להמציא את סכום ותאריך המכירה בסמוך לביצוע המכירה.
 
אופן ההכרה בהוצאות לגבי רכב
1-     רכב שמעביד מעמיד לרשות העובד ומחייב את העובד בשווי רכב, זקיפת שווי לפי התקנון, (ראה טבלה להלן) יוכרו כל הוצאות הרכב למעביד. יש לצרף רישיון רכב לצורך קביעה ודאית של שווי הרכב.
2-     לגבי עצמאי תותר לניכוי סך הכול ההוצאה, בניכוי שווי אחזקת הרכב או 45% מסך כל ההוצאות הגבוה משניהם.
3-     רכב שאינו צמוד לעובד, (רכב מאגר) ובתנאי שבסוף יום העבודה הוא חונה במקום העבודה, (מי שעובד מהבית חניה ליד הבית לא יראו בה כחונה במקום העבודה) והרכב הוגדר כ"רכב תפעולי", כל הוצאות ה"רכב התפעולי" תוכרנה לניכוי.
                                                          
"רכב תפעולי" הוא רכב שמתקיים בו, להנחת דעתו של פקיד שומה, אחד מאלה:
א.     רכב ביטחון, היינו רכב המשמש בפעילות מבצעית או ביטחונית בלבד.
ב.     רכב של בעל עסק, בעל משלח-יד או מעביד המשמש אך רק לצרכיהם, ונשאר תמיד במקום העיסוק (שאינו מהבית) מחוץ לשעות העבודה.
 
 
ד.1 שווי שימוש ברכב
שכירים שמעביד העמיד לרשותם רכב של העסק יש לחשב שווי שימוש ברכב ע"פ הטבלה שלהלן:
רכב שהשנתון שלו לפני 01/01/2010
 
קבוצה
שווי
2011
1
2,580
2
2,790
3
3,590
4
4,310
5
5,970
6
7,730
7
9,950
 
אופנוע שנפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס - 860 ₪ לחודש.
* החל משנת 2010, שונה שווי השימוש על-פי המודל הליניארי. כפי שמצוין בטבלה להלן
* מדובר על כלי רכב שנרשמו לראשונה ב 01/01/2010.
* רכב אשר מחירו במחירון שלו עד 130,000 ₪ הזקיפה בגובה 2.04% מהמחיר.
* רכב אשר מחיר המחירון שלו מעל ל- 130,000 ₪ הזקיפה בגובה 2.48% מהמחיר.
*החל מ- 01/01/2011, שווי השימוש ברכב יועלה לגבי רכבים לפי קבוצה.
לגבי רכבים לפי חישוב ליניארי שווי השימוש יחושב 2.5% מעלות הרכב.
שיעורי שווי השימוש החדש בשנת 2011 הינם:
2.48% ממחיר הרכב לצרכן.
תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש: 477,830 ₪.
הנוסחה לחישוב שווי שימוש:
שיעור שווי שימוש X מחיר מתואם X הצמדה למדד - 530 ש"ח לרכב היברידי
 
 
שנת 2011
השיטה הליניארית
שווי שימוש
2.5% משווי הרכב
2,320
2,450
3,090
3,860
4,500
6,440
7,730
 
לתשומת לב הנישומים, שינוי כללי התרת הוצאות רכב לא ביטלו את החובה לרישום מד הקילומטר.
 
ד.2 הוצאות חניה שלא במקום העיסוק
יותרו לניכוי עפ"י הכללים המוזכרים לעיל.
 
ד.3 הוצאות חניה במקום העיסוק
או בסמוך לו יותרו בניכוי במלואם, ללא תיאום עפ"י מספר הקילומטרים.
עסק שבבעלותו מספר כלי רכב נדרש לציין את מצב מונה הקילומטר לגבי כל רכב בנפרד.
 
ד.4 דרך להקטין את שווי השימוש והזקיפה לעובד.
מעביד או עצמאי שירשום בצורה מסודרת את הנסיעות בתפקיד לעומת הנסיעות הפרטיות, יש סיכוי סביר שפקיד השומה לא יפעיל את תקנות הרכב כי אם יחשב את ההוצאה הלא מוכרת (55%) על-פי הרישום של פעילות הרכב.
 
* קיימים מכשירים שאפשר להתקין ברכב לצורך רישום זה.
במאמר מוסגר, גם אם בסופו של דבר לא נצליח לשכנע את פקיד השומה, לא נוצר כל הפסד, אנו חוזרים לשיטה הקיימת.
* מעסיק אשר רכבו משמש אך ורק לעבודה, והוא חונה על-יד העסק. (לא על-יד הבית) להנחת דעתו של פקיד השומה לא יהיה חייב בחיוב העובד בהכנסה הזקופה, כל הוצאות הרכב תהיינה מותרות בניכוי.
על הנסיעות בתפקיד, הדבר עשוי לסייע לחישוב % הנסיעות בתפקיד מול סך הכול הק"מ' שהרכב ביצע, זאת ועוד, הרישום יסייע לחישוב רווח ההון בזמן מכירת הרכב.
חשוב:
יש מקום לשקול ניהול יומן רכב, החל משנת 2012, אשר לפיו ניתן לחשב את נסיעות הרכב הצמוד כך קבע בית המשפט (ראה בפסק דין מעלה אדומים).
 
 
 
 
ה - מיסוי רווח הון לשנת 2011.*
 
ה.1 ניירות ערך סחירים וריבית
20% על הרווח הריאלי אם נייר הערך צמוד
15% על הרווח אם נייר הערך אינו צמוד.
 
ה.2 דיבידנד
20% מתשלום הדיבידנד חברה ישראלית או לא ישראלית.
25% לבעל מניות מהותי.
 
ה.3 רווחי הון נכסים אחרים
נכס שנרכש לפני 31/12/2002 ונמכר ברווח, חישוב המס יהיה כדלקמן:
 
ה. 3. 1 יחיד:
עבור התקופה עד 31/12/2002 לפי שיעור המס השולי שחל.
מה- 01/01/2003 עד יום המכירה לפי שיעור 20% מס.
 
ה.3. 2 חברה:
עבור התקופה עד 31/12/2002 לפי מס החברות שחל
מה- 01/01/2003 המס מוגבל ל- 25%                                                
 
ה.4 ניירות ערך זרים 
ניירות ערך זרים, אשר נרכשו לפני 01/01/2005 יחויבו במס בצורה ליניארית, כל הרווחים שצמחו עד 31/12/2004 יימוסו ב- 35%, היתרה לפי % המס המופחת.
 
ה.5 במקרים מסוימים
ה.5.א לגבי תושב חוזר התנאי הוא הזכות לדיבידנד, אינה נובעת מנכס המצוי בישראל.
ה.5.ב לגבי תושב חוזר במכירת מניות לאחר שחלפו 10 שנים הפטור יהיה באופן יחסי.
ה.5.ג אי-קיום תנאים מסוימים יכולים להוביל לחיוב מס עד 45% (מס שולי) אך לא פחות מ- 30% (מס על הכנסה פסיבית). למי שמלאו לו 60 שנה המס יתחיל מ- 10%.
 
 
הערה: החל משנת 2008 תשלום דיבידנד פטור מתשלום ביטוח לאומי.
 
* תשומת לבכם לרשום בקשר עם ועדת טרכטנברג (עמודים 23-25)
 
תגיות של המאמר: הנחיות לסוף שנה (המשך) |
 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף