מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

סוף שנת המס 2011 - 2012

(03-09-13)
נכתב ע”י שמואל (סמי) מזון
ו - מיסוי דמי שכירות נכסים
 
ו.1 שכר דירה למגורים
פטור על הכנסה עד ל-4,790 ₪ לחודש.
מסלול ראשון, הכנסה מעל הסכום הנ"ל תמוסה לפי המס השולי, לאחר קיזוז פחת והוצאות של הנישום אך לא פחות מ- 30%
מסלול שני, לשלם 10% כמקדמה מכל ההכנסות ללא זכות של דרישת הוצאות, התשלום יתבצע עד ל- 31/01/2011.
ו.2 שיעור המס על דמי שכירות של נכס בישראל
קיימים מספר מסלולים בהם ניתן לבחור בעת תכנון וחישוב המיסוי בגין הכנסות משכירות
בישראל:
מגבלות/ תנאים להחלת שיעור
המס
חובה להגיש דוח למס הכנסה בגין
הכנסה זו בלבד
תקרת הכנסה
לחודש
לשנת 2011
שיעור המס
הנכס
המושכר
לא ניתן לקזז הוצאות.
 
לא
4,790
הכנסה מעל התקרה פוגעת בפטור
 
פטור מלא
שיעור מס שולי
 
דירת
מגורים
אין מגבלה לגובה ההכנסה בתשלום המס בשיעור 10% מחושב על המחזור.
לא ניתן לנכות הוצאות.
אין זו הכנסה מעסק. חובת תשלום המס תוך 30 ימים מתום שנת המס.
לא
אין
שיעור 10%
דירת
מגורים
ניתן לדרוש ניכוי הוצאות וכן ניכוי מיוחד בשל
עידוד השכרת
דירות
כן
אין
שיעור המס
השולי
דירה
למגורים
עפ"י חוק
עידוד
השכרת
דירות
שיעור הפטור יחושב
לפי שנות הוותק
של הנכס המניב
בעסק
 
כן
קיימת תקרה "הכנסת שכירות מוטבת"
פטור בשיעור
35%
נכס מניב
ששימש
בעסק
עפ"י 9 ד'
ניתן לדרוש ניכוי הוצאות
כן
אין
שיעור המס השולי (לא מיגיעה אישית)
נכס עסקי
אחר
ניתן לדרוש ניכוי הוצאות
כן
אין
שיעור המס
השולי (נחשב להכנסה מיגיעה אישית)
נכס עסקי
ששימש בעסק 10
שנים
לפחות
 
הכנסות משכר דירה למגורים הפטורים ממס, החייבים במס 10% או 15% פטורים מתשלום ביטוח לאומי
 
 
חלק ב
הנחיות מס ערך מוסף, כולל הנחיות לשנים 2011,2012
ב.1 שיעור המס
עוסק מורשה
החל מ- 01/01/2010 עומד על                    16.00%
 
עוסק פטור
מחזור שנתי 74,972 ₪. חייב להגיש בחודש אוקטובר אישור על המחזור, בחודש שעוסק פטור עובר את המחזור הנקוב עליו להודיע על שינוי הסטאטוס מעוסק פטור לעוסק מורשה.
מחזור עסקי החורג מהסך הנ"ל עד 99,999 ₪, ניתן לשלם מס ערך מוסף על החריגה בלבד מבלי שעובדה זו תשנה את הסטאטוס של עוסק פטור.
עוסק פטור, אינו משלם מס ערך מוסף על עסקאותיו ואינו דורש תשומות על רכישותיו.
 
מוסד ללא כוונת ריווח
יוטל מס שכר בגובה 7.5% מהשכר ששילם , (לא עודכן מ-01/07/2006), פטור מתשלום זה מלכ"ר אשר סך השכר ששילם בשנת 2011, לא עלה על 169,897 ₪ לשנה
 
מוסד כספי
יוטל מס שכר וריווח באחוזים מהשכר ששילם והריווח שהפיק
החל מ- 01/01/2010 הועמד על-            ל- 16.00%
 
ב.2 דוחות חודשיים – דו-חודשיים
כל עוסק שמחזור עסקיו הסתכם בשנת 2011, 1,500,000 ₪, (ללא שינוי משנת 2009) קיבל אישור לדווח דו-חודשי.
ניתנת בידי העוסק האפשרות לשנות החלטה זו ולבקש אישור לדיווח חודשי.
 
ב.3 כללים להכרה בהודעת זיכוי.
עוסק רשאי להוציא תעודת זיכוי כאשר בוטלה עסקה, כולה או חלקה, או שונו תנאיה, או נפלה טעות בחשבונית העסקה, על פי הכללים הבאים:
-          למסור את תעודת הזיכוי המקורית, כאשר הלקוח נדרש לחתום על העתק הזיכוי.
-          לשלוח את הזיכוי בדואר רשום, ולצרף להעתק את אישור הדואר הרשום.
                         -   לשלוח בדואר רגיל את הזיכוי, אולם לצרף להעתק אישור פקס על קבלת הודעת הזיכוי  
                              בפקס, או נתקבל אישור חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת של הלקוח.
 
ב.4 כללים להנפקת חשבוניות מעל סכום מסוים.
חלה חובה על דרישת חשבונית מס ממוכר או נותן שירות שהוא עוסק, במידה והעסקה או השירותים עלו על סך של 292 ₪ מ- 01/01/2011, 298 ₪ החל מ- 01/07/2011
במידה וסכום העסקה או השירותים גבוה מ 20,000 ₪, (נכון לשנת 2003) חייב הרוכש לדרוש מהמוכר שהוא עוסק מורשה, חשבונית מס.
לא ניתן לשלם במזומן בעסקה שערכה גבוה מ- 20,000 ₪.
אפשר לשלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך, שהיה למוטב בלבד.
במידה ומשלמים בשיק מוסב יש לציין על גב השיק המוסב את שם הרוכש, חתימתו ומספר עוסק המורשה.
ב.5 כללים להכרה בחובות אבודים.
ניתן לדרוש משלטונות מס ערך מוסף הכרה בחוב אבוד, וזאת בתקופה שבין 6 חודשים ובין 3 שנים, מהמועד שבו הוצאה החשבונית המקורית שבגינה נוצר החוב האבוד, ובתנאי שננקטו פעולות והליכים ממשיים לגביית החוב.
עוסק המוציא הודעת זיכוי בשל חוב אבוד, נדרש לשלוח למנהל מס ערך מוסף בצרוף מסמכים התומכים בעובדות שבשלהן הפך החוב לחוב אבוד, והוכחות לנקיטת הליכים לגביית החוב.
 
אלה הכללים לדרישה של חוב אבוד:
1-     בוצעה עסקה,
2-     הוצאה חשבונית מס.
3-     מס העסקאות על אותה עסקה שולם.
4-     המוכר או נותן השירות לא קיבל את התמורה
5-     החוב הפך לחוב אבוד.
 
ב.6 דוחות מקוונים למס ערך מוסף
 
מה מהות דו"ח מקוון?
במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (נחקק ב- 23/07/2009, נדרשו העוסקים להגיש לשלטונות מס ערך מוסף דו"ח מפורט על העסקאות והתשומות.
מטרת דיווח זה הוא על-מנת להצליב מידע בין דיווחי הספק לדיווחי הלקוח, וזאת על מנת למנוע או לצמצם למינימום האפשרי את תופעת "החשבונות הפיקטיביים".
בשנת 2009, חלה חובה זו על כל עוסק שחייב לנהל את ספריו לפי שיטת החשבונאות הכפולה על-פי הוראות ניהול ספרים ומחזור עסקו עלה על ,4,000,000 ₪.
בשנת 2010, תחול חובת הדיווח על כל עוסק אשר חייב לנהל את ספרי חשבונותיו בשיטת החשבונאות הכפולה על-פי הוראות ניהול ספרים ומחזור עסקו עלה על 4,000,000 ₪.
מוסדות כספיים ומוסדות ללא כוונת רווח המעסיקים 600 עובדים או יותר.
בשנת 2011, חלה חובת הדיווח על כל העוסקים אשר מחזור עסקם עולה על מיליון שקל חדשים ועל כל העוסקים אשר חייבים לנהל את פנקסיהם לפי שיטת החשבונאות הכפולה ללא כל קשר עם מחזור עסקו.
מוסדות כספיים ומוסדות ללא כוונת רווח המעסיקים 300 עובדים או יותר.
משנת 2012 - 2013, תחול החובה לדו"ח מקוון על עוסקים, מלכ"רים, מוסדות כספיים.
- כל מי שחייב בהגשת מאזן, מבוקר ומחזור עסקיו השנתי לשנת 2011 או 2012, עלה על 500,000 ₪.
- עוסק שאינו חייב במאזן ובמינוי רואה חשבון שמחזור עסקיהם עולה על 1,000,000 ₪.
- מלכ"ר, מחזור עסקיו עולה על 20,000,000 ₪.
- מוסד כספי, מחזור עסקיו עולה על 4,000,000 ₪.
החל משנת 2014, הדוח המקוון יחול על כלל העוסקים
מועד הדווח תוך 15 יום לאחר המועד האחרון להגשת הדו"ח התקופתי למס ערך מוסף.
הדגשים:
מחזור: סך המכירות או הכנסות ממתן שירות כולל מס ערך מוסף.
מספר עובדים: עובדים שעבדו שנה שלמה, עובדים זמניים יש לחשב לפי התקופה שעבדו ולחבר ביחד, דוגמא 3 עובדים כל אחד בשליש משדה = עובד אחד.
גזרה נוספת:
החל משנת 2012, נקבע כי בנוסף לדוחות 126 (ריכוז עובדי) ו 6X8 שהוגשו פעם בשנה, חובה להגיש פעם ב- 4 חודשים דוח בצורה מקוונת
לתשומת לב הלקוחות:
ברור לכל העוסקים שדרישה זו של השלטונות "מפילה" על המייצגים עבודה נוספת שיש לתת עליה את הדעת ולדאוג לפצות אותם על שעות העבודה הנוספות.
תוספת העבודה הולכת וגדלה, הזמנים מצטמצמים, במקביל לא קיבלו המייצגים "ימי חסד".
חלק ג':
מסמכים שיש לארגן לצורך עריכת והגשת הדו"ח השנתי האישי שלך לשנת 2011.
 
ג' 1 אישורים על הכנסות (כולל הכנסות פטורות ממס):
1.      טופס 106 מהמעביד שלך ושל בן/בת הזוג (במידה ושני בני הזוג עובדים). אם הנך או בן/בת הזוג מועסק/ת בכמה מקומות עבודה – נא להמציא טופס 106 מכל מעביד.
2.      אישורים על הכנסות אחרות מהארץ ומחו"ל: הכנסות משוק ההון, ריבית, דיבידנד, מימוש תוכניות חסכון, ניירות ערך וכו.....
3.      אישורים על קצבאות ממעבידים (פנסיה).
4.      אישורים על קצבאות מהביטוח הלאומי, כגון: תגמולי מילואים, דמי לידה, דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה או כל קצבה אחרת מביטוח לאומי, ו/או כל מקור אחר (לדוגמא: רנטה, משרד הביטחון וכד').
5.      אישורים על זכיות בפרסים, השתתפות בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, במידה ונוכה מס מהכנסות אלו יש לצרף על כך אישור.
6.      מסמכים על ירושות שהתקבלו, כספים פרטיים שהתקבלו במתנה (כולל סכומים שנתקבלו מהמשפחה).
7.      אישורים על קבלת פיצויי פיטורין, מימוש קרן השתלמות, מימוש קופות גמל.
8.      כל הכנסה אחרת שהייתה לך ולבן/בת זוגך שלא הוזכרה לעיל.
9.      אישור מס הכנסה מכל הבנקים על ניכוי במקור מריבית ופיקדונות. (טפסי 867)
 
לתשומת לבכם, הבנקים אינם מנפיקים אישורים אלה אוטומטי, יש לבקש מהבנק או לחילופין        להנפיק זאת דרך האינטרנט.
יש להקפיד ולצרף החזרי המס שנתקבלו משלטונות מס ההכנסה, לגבי אותם אנשים שהגיע להם על-פי הקריטריונים החוקיים. (שלטונות המס דאגו לשלוח הודעה על החזר המס, ובסכומים אלה זוכה חשבונך בבנק).
 
ג' 2. אישורים שנתיים לעניין ניכויים וזיכויים:
  1. אישור על הפקדות לקרן השתלמות.
3.      אישור על הפקדות לקופת תגמולים שלך, של בן/בת הזוג ושל ילדיך.
4.      אישור תשלום פרמיות לביטוח חיים שלך ושל בן/בת הזוג.
5.      אישור תשלום פרמיות לביטוח אובדן כושר עבודה.
6.      קבלות על תשלום תרומות למוסדות המוכרים לצורך כך.
7.      אישור על תשלומים למוסד לביטוח לאומי כעצמאי. (האישור מופיע בפנקס התשלום של השנה החדשה)
8.      אישור מועצה/עירייה על מגורים ביישוב ספר בשנת המס.
9.      אם במהלך השנה נוכה מהכנסתך מס במקור עליך לפנות למנכים ולבקש אישור שנתי על ניכוי מס במקור (7X 8)
10.    אישור רפואי על טיפול בילדים נטולי יכולת במידה ויש. לגבי ילדים שאובחן אצלם ליקויי למידה, הזיכוי יתקבל בתנאי שהדרישה מלווה באישור ועדת ההשמה לחינוך מיוחד
11. אישור על אחזקת קרוב במוסד במידה ויש.
  1. כל אישור אחר למס הכנסה שיש בידך ולא הוזכר לעיל.
 
לידיעתכם: חברות הביטוח נוהגות לשלוח אישור בסמוך לסוף חודש מרץ. במידה ולא קיבלתם נא לעקוב אחרי האישורים.
כל אישור כזה עשוי לגרום להפחתת מס, ולמנוע כפילויות ותיקוני דוחות.
 
ג' 3. פעולות שיש לבצע לקראת סיום שנת הכספים ביום 31.12.2011 לצורך עריכת והגשת דו"ח רווח והפסד.
 
מלאי.
במידה והנך מחזיק במלאי עליך לבצע ספירת מלאי ליום 31.12.11. יש לערוך את ספירת המלאי בתאריך זה. במידה ואין ביכולתך לבצע את הספירה ביום זה ניתן לערוך את ספירת המלאי במהלך חודש דצמבר או ינואר תוך הודעה מראש בכתב לפקיד השומה.
ניתן לבצע את הספירה 10 ימים לפני או אחרי 31.12.10 ללא הודעה מוקדמת לפקיד השומה. בכל מקרה שבו מתבצעת ספירת המלאי לא במועד (31 לדצמבר) יש לדאוג לביצוע רישום מדויק של הטובין הנכנסים והיוצאים מהעסק בין מועד ספירת המלאי לבין המועד החוקי.
רשימות המלאי יכללו את כל הטובין אשר בבעלות או ברשות העסק. טובין השייכים לאחרים ונמצאים ברשות העסק, ירשמו ברשימה נפרדת תחת הכותרת "מלאי בהשאלה". כמו כן יש לערוך רשימה נפרדת לגבי טובין אשר בבעלות העסק ונמצאים אצל אחרים.
הרשימות חייבות לכלול את פירוט הטובין, יחידת מדידה, כמות, מחיר ליחידה וערך כספי של המוצר. את הרשימות יש לערוך לפי הקבוצות הבאות:
מוצרים מוגמרים, חומרי גלם, וחומרי עזר ועיבוד במידה ויש.
לאחר הספירה, במועד מאוחר יותר, ניתן להעריך את השווי הכספי של המלאי, השווי יחושב בדרך כלל לפי מחיר עלות. או מחיר שוק הנמוך מביניהם (לא כולל מע"מ). לפי שיטת "FIFO" נכנס ראשון יצא ראשון
מלאי ללא ערך: וללא נחיצות עסקית (מלאי מת) יש לרשום ברשימה נפרדת, ולחשב לפי ערך המימוש תוך ציון עלות מקורית.
מלאי להשמדה: לפני השמדת המלאי יש לדאוג ולשלוח לפקיד השומה הזמנה לנוכחותו בזמן השמדת המלאי, (תאריך, שעה) כמובן לתת לפקיד השומה התראה סבירה מראש. ולשמור את מכתב ההזמנה, מציע לשלוח הזמנה זו בדואר רשום.
רשימות המלאי: הנן חלק בלתי נפרד מספרי החשבונות של העסק ויש לשמרן במשך 7 שנים. 
יש לערוך את הרשימות בדיו, לציין את מקום אחסון המלאי, למספר את דפי הרשימות ולהחתים את מבצע הספירה על כל עמוד שנספר על ידו.
 
עבודה שטרם נסתיימה ועדיין בביצוע ביום 31.12.2011.
יש לבצע רשימת עבודות בביצוע שתכלול בכל עבודה או פרויקט את כל העלויות וערך העבודה שהושקעו באותה עבודה עד לתום שנת המס.
 
רשימת חייבים וזכאים.
לערוך רשימת חייבים וזכאים, רשימת שיקים דחויים שיימצאו בקופתכם בסוף יום 31.12.2011.
 
עדכון ספרי החשבונות.
יש לבצע התאמות בספרי החשבונות עם גורמי חוץ ספקים, לקוחות בנקים ולקבל אישורי יתרות לסוף שנה.
אם היו לך הוצאות שלא נכללו בהנהלת החשבונות כגון בטוחים עסקיים, ביטוחי רכב, ארנונה, שכ"ד וכד' עליך להמציא מסמכים אלו בהקדם על מנת שניתן יהיה לעדכן את מערכת הנהלת החשבונות שלך.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חלק ד':
מי חייב ומי פטור מחובת דווח שנתי
 
הסקירה מתייחסת בעיקרה לנישומים שהם יחידים תושבי ישראל.
ד' 1 : מי חייב מהגשת דו"ח?
כל אדם
כל יחיד, תושב ישראל, אשר בתחילת שנת המס מילאו לו 18 שנים.
כל קטין, תושב ישראל אם הייתה לו הכנסה באותה שנה 73,460 ₪ ומעלה.
אדם או בן זוגו, הם "בעלי שליטה" בחברה לפי ההגדרה בסעיף 32 (9) (א) (2) לפקודת מס הכנסה.
אדם שעשה פעולה, שנקבעה "כתכנון מס אגרסיבי". רשימת הנושאים של תכנון מס אגרסיבי אושרה בועדת הכספים, כל המעוניין לבדוק תכנון מס אגרסיבי מראש, נא לפנות אל המשרד 04-8660044
כל אדם, שפקיד השומה דרש ממנו להגיש דו"ח.
תושב חוץ,שיש לו הכנסה חייבת במס בישראל ושלא נוכה מהם מס מלא במקור.
* שים לב, יש לעקוב אחר הנחיות מהנציבות לעניין יחידים המוכרים ני"ע סחירים בבורסה.
 
ד' 1.1. בעל מניות מהותי
מי שמחזיק במישרין או בעקיפין לבדו או יחד עם קרובו, לפחות ב- 10% באחד או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני-אדם.
*      זכות השתתפות ברווחים.
*      זכות למנות דירקטור.
*      זכות הצבעה.
*      זכות לנכסים בעת פירוק.
ד' 2.1. נאמנויות
נכסי נאמנות והכנסות הנאמנות כנכסיו והכנסותיו של יוצר הנאמנות.
הנאמן הוא בר החיוב במס.
החיוב במס יהיה בשנה בה הופקו או צמחו הכנסות הנאמן, גם אם לא חולקו.
 
ד' 2. מי פטור מהגשת דו"ח?
על-פי סעיף 134 לפקודת מס הכנסה רשאי שר האוצר לפתור מהגשת דו"ח.
מי שעיקר הכנסתו היא הכנסת עבודה (משכורת), קצבה או מדמי שכירות למגורים ששולם עליה מס, או שנוכה ממנה מס במקור כדין ובלבד שהכנסתם אינה עולה על 613,000 ₪.
למי שיש הכנסה נוספת שנוכה ממנה מס (על-פי תיאום מס) שאינה עולה על 318,000 ₪.
הכנסה מקצבת חוץ, שאינה עולה על 318,000 ₪ .
הכנסות מריבית שאינה עולה על 607,000 ₪ 
הכנסות ממכירת ניירות ערך שאינה עולה על 1,752,000 ₪.
נכסי חוץ בתאגיד (ים) בנקאי שאינו עלה על 1,768,000 ₪.
 
 
 
 
 
 
 
 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף