מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

הנחיות לסוף שנה 2011 - 2012

(03-06-12)
נכתב ע”י שמואל (סמי) מזון
חלק ה':
הנחיות לקיזוז הפסדי הון בשנת 2011.
 
פרק ה' 1: טבלה מסכמת
קיזוז הפסדי הון שוטפים בשנת 2011 – כלל הנישומים
 
סוג 
        ההכנסה
 
סוג
ההפסד
רווח הון מני"ע נסחרים בישראל
רווח הון מני"ע נסחרים בחו"ל
ריבית / דיווידנד מני"ע (*)
ריבית  מפיקדונות בבנקים או מתוכנית חיסכון
רווח הון מנכס לא סחיר בישראל או בחו"ל
הפסד מני"ע נסחרים בישראל
ניתן
ניתן
ניתן
לא אפשרי
ניתן
הפסד מני"ע נסחרים בחו"ל
היתרה שלא קוזזה כנגד
רווח הון ממכירת נכס בחו"ל
ניתן
היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל
לא אפשרי
לגבי נכס בישראל - היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל
הפסד הון מנכס בארץ
ניתן
ניתן
ניתן רק מול נכס שהוא ני"ע לא סחיר
לא אפשרי
ניתן
הפסד הון מנכס בחו"ל
היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל
ניתן
היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל. אפשרי רק לנכס שהוא ני"ע לא סחיר
לא אפשרי
לגבי נכס בישראל היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל
 
(*)   בקיזוז הפסדי הון שוטפים כנגד הכנסות ריבית ודיווידנד שאינם נובעים מנייר הערך שמומש, הקיזוז אפשרי כל עוד המס על הריבית או על הדיווידנד אינו עולה על שיעור 25%.
 
ה' 2. איך להתנהג עם ההפסדים המועברים משנים קודמות?
א-     הפסדים שלא קוזזו בשנים קודמות ניתן לקזז בשנת 2011 כנגד רווח הון בלבד.
ב-       ממכירת נכס בחוץ לארץ יקוזז ההפסד ראשית מרווחים שנבעו ממכירת נכס בחוץ-לארץ.
ג-       יש להגיש דו"ח לשלטונות המס.
 
 
 
ה' 3. הקלות מס לבעלי הכנסות נמוכות
ה' 1.3. אם הכנסתך ו הכנסת בת-זוגתך אינה עולות על 59,160 ₪ מגיע לך ניכוי במס מהריבית החייבת עד לסך 9,240 ₪.
הכנסה מעל 59,160 ₪ יקוזז הניכוי בהפרש.
לדוגמא הכנסות שני בני הזוג היא 61,000 ₪ החישוב ייעשה כדלקמן
59,160 – 61,000 = 1,840 הניכוי יהיה 1,840 –   9,240 = 7,400₪
 ה' 3. 2. אם מלאו לאחד מבני הזוג בשנת 2006 לגיל 67 (כפוף לכמה חריגם) וביום 01/01/2003 מלאו לאחד מהם 55 שנים יהיו זכאים לניכוי עבור הכנסה מריבית בסך 9,120 ₪ .
אם מלאו לשני בני-הזוג ב- 01/01/2003 גיל 55 הניכוי עבור הכנסה מריבית בנקאית יהיה בסך 13,680
*כפוף למגבלות מסוימות.
 
ה' 4. הלוואות.
הלוואות לעובדים עד 7,320 ₪ יחויבו במס על פי שיעור עליית המדד .
הלוואות לעובדים שמעל 7,320 ₪ והלוואות לבעלי שליטה ולנותני שירותים יחויב
במס על פי שיעור עליית מדד בתוספת ריבית של 4% לשנה.
הריבית חייבת במע"מ ויש להוציא חשבונית מס עצמית בגינה. 
 
ה' 5.העסקת עובדים.
אם הנך מעסיק עובדים וודא כי ברשותך טפסי 101 חתומים עבור כל העובדים לשנת 2011.
לקראת השנה החדשה על עובדיך למלא, פעם נוספת, טופס פרטי עובד ולחתום עליהם.
להזכירך! עליך למלא על טופס תנאי שכר העסקה, ולהחתים כל עובד חדש ולכל עובד ותיק המבקש טופס כזה.
 
ה' 6. תשלומים למס הכנסה.
ניתן על פי החוק לשלם יתרת המס עבור שנת 2011 עד סוף חודש ינואר 2012 ללא תוספת ריבית והצמדה.
עד סוף פברואר תשלום של 50% מהריבית עד סוף מרץ 25% מהריבית.
 
ה' 7. עובדים זרים: מועסקים כדין
היטל על העסקה
החל מינואר 2010, בענף כללי 20% - חקלאות 10% - בניין ותעשייה 15%.
 
ה' 8. עובדים זרים מועסקים שלא כדין
עמדת רשויות המס, לא להכיר בתשלומי שכר לכאלה כהוצאה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
המלצות ועדת טרכטנברג
 
בישיבתה ביום 30/11/2011 קבלה הממשלה את המלצותיה של ועדת טרכטנברג הכוללות הצעות שינויים בדיני המס והביטוח הלאומי.
ביום 05/12/2011 נתקבלו המלצות ועדת טרכטנברג בקריאה שנייה ושלישית
"החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב – 2011"
להלן עיקר השינויים:
 
מס על דיבידנד
במסגרת הרפורמה במס הוחלט שהחל מ- 01/01/2012 יועלה מס הכנסה על דיבידנד לבעלי שליטה (בעל מניות מהותי) מ- 25% ל- 30%
המלצה, לכל המעוניין לחלק דיבידנד לעשות זאת לקראת סוף שנת המס הנוכחית.
להזכירכם, תשלום המס חייב להתבצע עד לתאריך ה- 29 לחודש.
על לקוחות המשרד לפנות אלינו לשם הנחיות.
 
רווחים / הפסדים מניירות ערך
אנו מזכירים לבעלי שליטה אשר להם רווחים או הפסדים באופן אישי לא במסגרת החברה, ניתן לקזז הפסד הון (סביר להניח שהשנה היו כאלה) מההכנסה ההונית מדיבידנד ועל כך לחסוך במס.
 
אל תמתינו שהבנק ינפיק לכם את המסמכים הדרושים.
המלצה, ליזום משיכת האישור מהבנק או דרך ה"אינטרנט".
 
קיימת אפשרות למכור את ניירות הערך כמכירה "רעיונית" וליהנות מתשלום מס של 20% על-פי השיעור נכון לשנת 2011. במקום 25%, אשר יחול בשנת 2012, לחילופין לקזז את הפסד ההון מניירות ערך אחרים.
יש להתחשב בעלויות עמלות שהבנקים גובים על כל עסקה.
 
יש להדגיש כי תשלום המס הוא ליניארי, קרי רווחים שנצברו עד 31/12/2011 ימוסו ב- 20% ורווחים החל מ- 01/01/2012 ימוסו ב- 25%.
 
המלצה, להתייעץ עם הבנקאי שלך, יש בפניו את כל העסקאות השנתיים שביצעת והסיכום השנתי.
 
פטור על הכנסה מריבית
אם מלאו לאחד מבני הזוג בשנת 2006 לגיל 67 (כפוף לכמה חריגם) וביום 01/01/2003 מלאו לאחד מהם 55 שנים יהיו זכאים לניכוי עבור הכנסה מריבית בסך 13,000 ₪ .
אם מלאו לשני בני-הזוג ב- 01/01/2003 גיל 55 הניכוי עבור הכנסה מריבית בנקאית יהיה בסך 16,000
 
 
 
ריבית רעיונית
סעיף 3 (ט) ".....קיבל אדם הלוואה, .....וההלוואה היא ללא ריבית או בריבית נמוכה....."
החל מ- 01/01/2012 הרבית הרעיונית על הלוואה תעמוד על 5.24%, במקום הצמדה בתוספת 4%.
 
 
ביטוח לאומי
יחיד, אשר צבר רווחים בעסקו בשנת 2011, (בהתאם לדו"ח ביניים של העסק) ועליו להשלים תשלומים למוסד לביטוח לאומי מעל למקדמות ששולמו, רצוי לבדוק הגדלת מקדמותיו לשנת 2011.
תשלום הגדלה זו תסייע לו ליהנות מניכוי של 52% על חלק התשלום הנוגע לביטוח הלאומי (ללא מס בריאות).
יש לנהוג כך גם לגבי חובות קיימים.
להזכיר למבוטחים:
תשלום בשקים דחויים: האישור יכלול רק השקים שנפרעו עד 31/12.
תשלום בכרטיס אשראי (קרדיט): תזכה את המבוטח באישור תקבול על כל הסכום.
אי-העמדת סכום הביטוח הלאומי על דיוקו, עלול לפגוע בזכאות לגמלא כשמדובר בגמלא חוסמת.
המלצה, לברר המצב עם משרדנו.
הפחתת תקרה ביטוח לאומי
לפי המלצות ועדת טרכטנברג, תופחת תקרת התשלום למוסד לביטוח לאומי ל- 5 פעמים השכר הממוצע במשק דהיינו כ- 41,000 ₪ במקום סך של 73,422 ₪.
השתתפות המעביד למוסד לביטוח לאומי תועלה מ- 5.9% ל- 7.5% בתקופה של 3 שנים, על החלק של המשכורת העולה על 60% מהשכר הממוצע (כ- 5,000 ₪).
נקודת זיכוי לילד
הענקת 2 נקודות זיכוי לאב עם לידת הילד עד להגיעו לגיל 3, נקודות אלה מגיעים לאב על הכנסתו מיגיעה אישית:
נקודה זיכוי אחת, בשנת הלידה ובשנה בה מילאו לילד שלוש שנים, 2 נקודות זיכוי בשנה שלאחר הלידה עד השנה שהילד הגיע לגיל 3.
מס הכנסה ליחיד / מס חברות
על-פי המלצות ועדת טרכטנברג בוטלו הכוונות להפחתת מס הכנסה, מס חברות ומס ערך מוסף שהיו צפויים להיכנס לתוקף בשנת 2012.
לעומת זאת נתקבלו החלטות להעלות תקרות מס הכנסה כמפורט להלן:
מדרגת המס העליונה ליחיד 45% במקום 44%.
התווספה מדרגת מס נוספת לבעלי הכנסה מעל 480,000 ₪ שנתי המס יהיה 48%.
מס החברות, לשנת 2012, יעמוד על 25% במקום 23%. המתווה שהיה אמור להוריד את מס החברות עד ל- 18% בשנת 2016 בוטל.
למען גילוי נאות: המיסוי לחברות הוא מהשקל הראשון, לאחר תשלום מס החברות במידה ובעל השליטה מעוניין לחלק דיווידנד על היתרה ישלם מס של 30%.
במידה ובעל השליטה ימשוך משכורת על השכר שיקבע יחולו מדרגות המס כמו ליחיד.
 
 
 
 
 
מדרגות המס
הכנסה מיגיעה אישי*
שיעור המס 2012 %
לפי המתווה %
עד 60,840
10
אין שינוי
מ- 60,841 – 103,920
14
אין שינוי
מ- 103,921 – 168,840
21
21
מ- 168,841 – 254,880
30
29
מ- 254,881 – 482,760
33
32
מ- 482,761
48
44
 
 
 
 
 
 
 
 
הכנסה פסיבית*
שיעור המס 2012 %
לפי המתווה %
עד 254,880
30
29
מ- 254,881 - 482760
33
32
מעל 482,760
48
44
 
 
 
 
 
 
*במונחים של 2011
 
היטל מס נוסף (לא נתקבל)
מי שמרוויח מכל המקורות מעל למיליון ₪ בשנה ישלם מס נוסף בגובה של 2% על ההכנסות מעל למיליון ₪.
מי שמגיע לשלם מס נוסף זה יחויב בכל מקרה בהגשת דו"ח למס הכנסה
 
 
המלצה:
1 - לבדוק חבות המס לשנת 2011.
2 – להתאים את המקדמות, להימנע מהחזר מס גדול או לחילופין לחוב מס גדול.
3 – לא לדחות הכנסות, המס בשנת 2011, נמוך יותר מהמס בשנת 2012.
4 – בעל שליטה שיש לו רווחים כדאי למשוך דיווידנד השנה במס מופחת של 5%.
 
אין ספק, משרדנו ידריך אותך לדלג על המשוכה הלא כל-כך סבוכה.
 
 
 
חג אורים שמח
טלפון 04-8660044
דו-אל: sami@ mta.co.il

הנתונים המפורסמים בעלון זה
מובאים באופן כללי, תמציתי ולתשומת לב בלבד
רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב
 
 
 
 

 
 
 
תגיות של המאמר: הנחיות לסוף שנה 2011 - 2012 |
 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף