מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

ניכויי מע"מ

(15-12-16)
נכתב ע”י אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עמית משה כהן, עורך דין
שאלתך:
 
עוסק מורשה בתחום ארגון הרצאות, משלם לאדם פרטי עבור הרצאה .

1. האם על העוסק לנכות מע"מ מהתשלום (בדומה לניכוי מס במקור והעברתו לפקיד השומה)?

2. במידה ועל העוסק לנכות מע"מ – כיצד יש להעביר את הדיווח והתשלום?
 
תשובתנו:
 
1. סעיף 21 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1975- קובע: "שר האוצר רשאי לקבוע לגבי סוגי עוסקים או סוגי עסקאות, שהקונה הוא שיהיה חייב בתשלום המס, כולו או מקצתו, או סוגי קונים שיהיו חייביםבמס, כולו או מקצתו, ורשאי הוא לקבוע תנאים להטלת החובה על הקונהוכן רשאי הוא לקבוע כי חובות אחרות אשר לפי הוראות חוק זה והתקנות על פיו חלות על סוגים של חייבי מס יחולו על הקונה; חובות שהוטלו על הקונה כאמור, יהיה המוכר או נותן השירות פטור מהן זולת אם קבע שר האוצר אחרת ובתנאים שקבע".
 
2. הוראת הסעיף מקנה לשר האוצר סמכות רחבה לקבוע תנאים שבהם החייב
במס (כולו או מקצתו), יהיה הקונה. במקרים שבהם יוטלו חובות מס על הקונה, מוכר הנכס או נותן השירות יהיו פטורים ממס.
 
3. ואכן, שר האוצר השתמש בסמכותו והתקין את תקנות 6א -6ה לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו -1976. להלן נוסח התקנות: "חיוב מקבל שירות בתשלום המס
 
א.(א) עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי שקיבלו שירות מן המפורטים להלן ממי שעיקר הכנסתו ממשכורת, גימלה או קיצבה, יהיו חייבים בתשלום המס בשל השירות, זולת אם קיבלו חשבונית מס מנותן השירות. ואלה השירותים:
 
(1) מופע אמנותי, לרבות הנחיה במופע; 
 
(2)בניית תפאורה או הכנתה; 
 
( 3 ) הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם;
 
( 4 ) הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי;
 
( 5 ) כתבנות או קצרנות;
 
( 6 ) תרגום בכתב או בעל פה;
 
( 7 ) כתיבה או עריכה; פישור, כהגדרתו בסעיף 79ג לחוק בתי משפט [נוסח משולב], התשמ"ד- 1984) או חברות בועדות שהוקמו על פי דין;
שירותים של בעלי מקצועות אלה: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן,
מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח , עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר,
רופא שיניים או מרפא שיניים.
 
4 . לא הוציא נותן השירות חשבונית מס כאמור, יתן למקבל השירות הצהרה כי עיקר הכנסתו הוא ממשכורת, גימלה או קיצבה; לא נתן הצהרה כאמור, לא יהיה בכך כדי לפטור את מקבל השירות מחובת תשלום המס לפי תקנת משנה (א).
 
5 . נותן שירות, שבמס בשל שירותו חייב מקבל השירות לפי תקנת משנה )א(, לא יהא זכאי לנכות את המס בשל התשומות ששימשו במתן השירות.
 
6 . עוסק החייב בתשלום מס לפי תקנת משנה )א( ידווח על מתן השירות בדו"ח שעליו להגיש לפי תקנה 23 בשל עסקאותיו ויוציא במועד שנקבע לכך, במקום נותן השירות, חשבונית ערוכה על שמו הוא.
 
7 . תקנה 6א קובעת אם כך, כי עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי שיקבלו שירות ממי שעיקר הכנסתו ממשכורת, גמלה או קצבה, יהיו חייבים בתשלום המס בשל השירות, אלא אם יקבלו חשבונית מס מנותן השירות.
 
בסעיפים 6 א(א)(1) ו - (2) מפרטת התקנה את סוג השירות הנכנס לגדר התקנה ואת סוג העוסק. הכוונה בעיקר לעוסקים בעלי מקצוע חופשי, שירותי הדרכה, אמנות, כתיבה, תרגום, פישור וחברות בוועדות.
 
8 . אם נותן השירות אינו מוציא חשבוניות מס, הוא יצהיר בכתב למקבל השירות כי עיקר הכנסתו היא ממשכורת, גמלה או קצבה, אך גם אם לא ימסור הצהרה זו, מקבל השירות לא יהיה פטור מתשלום המס.
 
9 . במקרה שבו מקבל השירות שילם את חובו לשלטונות מע"מ, לא יוכל נותן השירות לקזז את מס התשומות ששימשו אותו לצורך מתן השירות.
 
10 . עוסק החייב במס לאור הנחיות תקנה זו, ידווח על השירות שקיבל בדוח שעליו להגיש לפי תקנה 23, בשל עסקאותיו, וכן יוציא במועד חשבונית ערוכה על שמו.

11.  אם נותן השירות לפי תקנה זו הוא עוסק, עליו לדווח על עסקת השירות עם שאר העסקאות שהוא מדווח עליהן, אך על עסקאות אלה, שהמס עליהן משולם בידי מקבל השירות, ידווח נותן השירות כעסקאות שהמס החל עליהן הוא בשיעור "אפס".
 
12 . מטרת התקנה היא להקל על תהליך הגבייה, ולכן המחוקק מאפשר לעוסק להוציא חשבונית עצמית גם כאשר קיבל שירות. מנגד יכול העוסק לנכות את המס ששילם כמס תשומות בחשבונית שהוציא.
 
13 . אין לראות בתשובה זו משום ייעוץ משפטי מחייב.

 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים