מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

הנחיות לסוף שנה 2017 - שמואל מזון

(14-12-17)
נכתב ע”י שמואל (סמי) מזון
"סוף מעשה בהכנה נכונה" תזכורת 2017 - מי חייב ומי פטור מחובת דו"ח שנתי?
הסקירה מתייחסת בעיקרה לנישומים שהם יחידים תושבי ישראל.
 

מי חייב מהגשת דו"ח?

* כל יחיד, תושב ישראל, אשר בתחילת שנת המס מילאו לו 18 שנים. למעט מי שפטור (ראה בהמשך).
* כל קטין, תושב ישראל אם הייתה לו הכנסה באותה שנה 78,800 ₪ ומעלה (נכון ל-2015).
* אדם או בן זוגו, הם "בעלי שליטה" בחברה לפי ההגדרה בסעיף 32 (9) (א) (2) לפקודת מס הכנסה.
* אדם שעשה פעולה, שנקבעה "כתכנון מס אגרסיבי". רשימת הנושאים של תכנון מס אגרסיבי אושרה בוועדת הכספים.
* כל אדם, שפקיד השומה דרש ממנו להגיש דו"ח.
* תושב חוץ, שיש לו הכנסה חייבת במס בישראל ושלא נוכה מהם מס מלא במקור.
* בעלי ניירות ערך בבורסה אשר מחזור המכירות שלהם היה 811,560 ₪ חייבים בהגשת דו"ח.

שים לב, יש לעקוב אחר הנחיות מהנציבות לעניין יחידים המוכרים ני"ע סחירים בבורסה. בעל מניות מהותי מי שמחזיק במישרין או בעקיפין לבדו או יחד עם קרובו, לפחות ב-10% באחד או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני-אדם - זכות השתתפות ברווחים, זכות למנות דירקטור, זכות הצבעה, זכות לנכסים בעת פירוק, נאמנויות נכסי נאמנות והכנסות הנאמנות כנכסיו והכנסותיו של יוצר הנאמנות. הנאמן הוא בר החיוב במס. החיוב במס יהיה בשנה בה הופקו או צמחו הכנסות הנאמן, גם אם לא חולקו.
 

מי פטור מהגשת דו"ח?

* על-פי סעיף 134א לפקודת מס הכנסה רשאי שר האוצר לפטור מהגשת דו"ח מי שעיקר הכנסתו היא הכנסת עבודה (משכורת), קצבה או מדמי שכירות למגורים ששולם עליה מס, או שנוכה ממנה מס במקור כדין ובלבד שהכנסתם אינה עולה על 641,000 ₪.

למי שיש הכנסה נוספת שנוכה ממנה מס (על-פי תיאום מס) שאינה עולה על 333,000 ₪. הכנסה מקצבת חוץ, שאינה עולה על 333,000 ₪ . הכנסות מריבית שאינה עולה על 636,000 ₪ הכנסות ממכירת ניירות ערך שאינה עולה על 640,000 ₪. הסכום שמעליו חייבים לשלם מס יסף. נכסי חוץ בתאגיד (ים) בנקאי שאינו עלה על 1,850,000 ₪. הכנסה מדמי שכירות למגורים ששולם עליה מס (10%) ובתנאי שאינה עולה על 333,000 ₪.

הכנסת חוץ – נצמחה מחוץ לישראל – ניירות ערך חברה בישראל המסחר בניירות ערך בבורסה מחוץ לישראל – התנאי שסכום ההכנסה לא עלה על 333,000 ₪ לפי טבלת סכומים מתואמים בשנת המס 2016 מס הכנסה מסמכים שיש לארגן לצורך עריכת והגשת הדו"ח השנתי האישי שלך לשנת 2017.

אישורים על הכנסות (כולל הכנסות פטורות ממס):
1. טופס 106 מהמעביד שלך ושל בן/בת הזוג (במידה ושני בני הזוג עובדים). אם הנך או בן/בת הזוג מועסק/ת בכמה מקומות עבודה – נא להמציא טופס 106 מכל מעביד.
 
2. אישורים על הכנסות אחרות מהארץ ומחו"ל: הכנסות משוק ההון, ריבית, דיבידנד, מימוש תכניות חסכון, ניירות ערך וכו... במידה ונוכה מס מהכנסות אלו יש לצרף אישורים. הבנקים לא ינפיקו אישורים, יש לדרוש זאת מהם או לחילופין להוציא אישורים אלה דרך האינטרנט בקישור לחשבונותיך, מספרי הטפסים" 867 א, ב, ג. יש להקפיד ולצרף החזרי המס שנתקבלו משלטונות מס ההכנסה, לגבי אותם אנשים שהגיע להם על-פי הקריטריונים החוקיים. (שלטונות המס דאגו לשלוח הודעה על החזר המס, ובסכומים אלה זוכה חשבונך בבנק). לגבי הכנסות חו"ל- יש להמציא אישור משלטונות המס במדינה בה הופקה ההכנסה, לפיו לא הוחזר לכם ניכוי המס במקור.
 
3. להזכירכם, לגבי בעלי הכנסות החורגות מעל 640,000 ₪, יהיה צורך בתשלום 3% מס נוספים.

4. אישורים על קצבאות ממעבידים (פנסיה).

5. אישורים על קצבאות מהביטוח הלאומי, כגון: תגמולי מילואים, דמי לידה, דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה או כל קצבה אחרת מביטוח לאומי, ו/או כל מקור אחר (לדוגמא: רנטה, משרד הביטחון וכד').

6. אישורים על זכיות בפרסים, השתתפות בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, במידה ונוכה מס מהכנסות אלו יש לצרף אישור.

7. מסמכים על ירושות שהתקבלו, כספים פרטיים שהתקבלו במתנה (כולל סכומים שנתקבלו מהמשפחה).

8. אישורים על קבלת פיצויי פיטורין, מימוש קרן השתלמות, מימוש קופות גמל.

9. כל הכנסה אחרת שהייתה לך ולבן/בת זוגך שלא הוזכרה לעיל.

10. הכנסות מפנסיה, משוק ההון ומכל הכנסה אחרת מיגיעה אישית שנתקבלה מחו"ל.

אישורים שנתיים לעניין ניכויים וזיכויים: אישור על הפקדות לקרן השתלמות. אישור על הפקדות לקופת תגמולים שלך, של בן/בת הזוג ושל ילדיך. אישור תשלום פרמיות לביטוח חיים שלך ושל בן/בת הזוג. (גם בטוח חיים על משכנתא) אישור תשלום פרמיות לביטוח אובדן כושר עבודה. קבלות מקוריות המעידות על תשלום תרומות למוסדות המוכרים לצורך כך. אישור על תשלומים למוסד לביטוח לאומי כעצמאי. (האישור מופיע במצורף להודעת התשלום של השנה החדשה). אישור מועצה/עירייה על מגורים ביישובי קו העימות בשנת המס. אם במהלך השנה נוכה מהכנסתך מס במקור עליך לפנות למנכים ולבקש אישור שנתי על ניכוי מס במקור (7X 8). אישור רפואי על טיפול בילדים נטולי יכולת במידה ויש. לגבי ילדים שאובחן אצלם ליקויי למידה, הזיכוי יתקבל בתנאי שהדרישה מלווה באישור ועדת ההשמה לחינוך מיוחד אישור על אחזקת קרוב במוסד סיעודי.

כל אישור אחר למס הכנסה שיש בידך ולא הוזכר לעיל. לרבות השקעה לפי חוק האנג'לים או בחיפושי נפט ובסרטים. עם קבלת האישורים המתאימים דאג "לטובתך" לרכז אותם לשם מסירתם למשרדינו לטיפול בדו"ח לידיעתכם: חברות הביטוח נוהגות לשלוח אישור בסמוך לסוף חודש מרץ. במידה ולא קיבלתם נא לעקוב אחרי האישורים. כל אישור כזה עשוי לגרום להפחתת מס, ולמנוע כפילויות ותיקוני דוחות.

פעולות שיש לבצע לקראת סיום שנת הכספים ביום 31.12.2017 לצורך עריכת והגשת דו"ח רווח והפסד

"מלאי". במידה והנך מחזיק במלאי עליך לבצע ספירת מלאי ליום 31.12.17. יש לערוך את ספירת המלאי בתאריך זה. במידה ואין ביכולתך לבצע את הספירה ביום זה ניתן לערוך את ספירת המלאי במהלך חודש דצמבר או ינואר תוך הודעה מראש בכתב לפקיד השומה. ניתן לבצע את הספירה 10 ימים לפני או אחרי 31.12.17 ללא הודעה מוקדמת לפקיד השומה. בכל מקרה שבו מתבצעת ספירת המלאי לא במועד (31 לדצמבר) יש לדאוג לביצוע רישום מדויק של הטובין הנכנסים והיוצאים מהעסק בין מועד ספירת המלאי לבין המועד החוקי. רשימות המלאי יכללו את כל הטובין אשר בבעלות או ברשות העסק. טובין השייכים לאחרים ונמצאים ברשות העסק, (קונסיגנציה) ירשמו ברשימה נפרדת תחת הכותרת "מלאי בהשאלה".

כמו כן יש לערוך רשימה נפרדת לגבי טובין אשר בבעלות העסק ונמצאים אצל אחרים. הרשימות חייבות לכלול את פירוט הטובין, יחידת מדידה, כמות, מחיר ליחידה. את הרשימות יש לערוך לפי הקבוצות הבאות: מוצרים מוגמרים, חומרי גלם, וחומרי עזר ועיבוד במידה ויש. לאחר הספירה, במועד מאוחר יותר, ניתן להעריך את השווי הכספי של המלאי, השווי יחושב בדרך כלל לפי מחיר עלות. או מחיר שוק הנמוך מבניהם (לא כולל מע"מ).

לפי שיטת "FIFO" "נכנס ראשון יצא ראשון". מלאי ללא ערך: וללא נחיצות עסקית (מלאי מת) יש לרשום ברשימה נפרדת, ולחשב לפי ערך המימוש תוך ציון עלות מקורית. מלאי להשמדה: לפני השמדת המלאי יש לדאוג ולשלוח לפקיד השומה הזמנה לנוכחותו בזמן השמדת המלאי, (תאריך, שעה) כמובן לתת לפקיד השומה התראה סבירה מראש. ולשמור את מכתב ההזמנה, מציע לשלוח הזמנה זו בדואר רשום, עם אישור מסירה או לדאוג לחתימת נתקבל על-ידי מס הכנסה. רשימות המלאי: הנן חלק בלתי נפרד מספרי החשבונות של העסק ויש לשמרן במשך 7 שנים. יש לערוך את הרשימות בדיו, לציין את מקום אחסון המלאי, למספר את דפי הרשימות מראש ולהחתים את מבצע הספירה על כל עמוד הנספר על ידו. "עבודה שטרם נסתיימה ועדיין בביצוע ביום 31.12.2017".

יש לבצע רשימת עבודות בביצוע שתכלול בכל עבודה או פרויקט את כל העלויות וערך העבודה שהושקעו באותה עבודה עד לתום שנת המס. "רשימת חייבים וזכאים". לערוך רשימת חייבים וזכאים, רשימת שיקים דחויים שיימצאו בקופתכם בסוף יום 31.12.2017. "עדכון ספרי החשבונות". יש לבצע התאמות בספרי החשבונות עם גורמי חוץ ספקים, לקוחות בנקים ולקבל אישורי יתרות לסוף שנה. אם היו לך הוצאות שלא נכללו בהנהלת החשבונות כגון בטוחים עסקיים, ביטוחי רכב, ארנונה, שכ"ד וכד' עליך להמציא מסמכים אלו בהקדם על מנת שניתן יהיה לעדכן את מערכת הנהלת החשבונות שלך.

"אחזקת רכב" לא לשכוח לרשום את מד הקילומטרים של הרכב ליום 31/12/2017, במידה והחלפת רכב, את מד הקילומטרים ביום המכירה ומד הקילומטרים של הרכב שנרכש ביום הקניה. "תזכורת" הוראת מס הכנסה בדבר שמירת החשבונות והתיעוד, מחייבת שמירתם במשך שבע שנים מתום שנת המס אליה הם מתייחסים או שש שנים מיום הגשת הדו"ח לאותה שנה, לפי המאוחר מבניהם.

 
 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים | חוקר פרטי