מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

תשומות בגין רכישת רכב

(01-01-18)
נכתב ע”י אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עמית משה כהן, עורך דין

שאלתך:

בעל מוסך קנה רכב (סוג של טרקטורון) המוגדר ברישיון הרכב: רכב שטח - T2, משקל כולל 1034, תוצר בומברדיי - VX. הרכב נמצא דרך קבע במוסך, (גם בלילות) ומשמשו לחילוץ רכבים ותיקוני דרך. האם ניתן לתבוע את מלוא התשומות בגין רכישה זו?

 

תשובתנו:

1. עפ"י סעיף 38(א) לחוק מס ערך מוסף התשל"ו - 1975 (להלן: החוק), עוסק כהגדרתו בסעיף 1 לחוק, זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין או ברשימון יבוא שהוצא על שמו כבעל הטובין ,כל זאת, אם מתקיימים יתר התנאים הקבועים בחוק כדלקמן:
 
    1.1. חשבונית מס הוצאה עפ"י סעיף 47 לחוק ומתקיימים לגבי הכללים שבסעיף 9א' להוראות תקנות מס ערך מוסף
           (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו - 1976 .
    1.2. המס ששולם הנו בגדר מס תשומות כפי הגדרתו שבסעיף 1 לחוק, דהיינו: התשומה היא לשימוש בעסק או לצורכי העסק.
    1.3. התשומה משמשת לעסקה החייבת במס כאמור בסעיף 41 לחוק.
 
2. עם זאת, תקנה 14 (א) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו - 1976 (להלן: התקנות) שהותקנה מכוח סעיף 44 (1) לחוק, אוסרת על העוסק       
    לנכות את מס התשומות בגין רכישה או יבוא של "רכב פרטי", גם אם הרכב משמש או נועד לשמש את העוסק אך ורק לצורכי העסקאות
    לשימוש בעסק.
 
3. להלן הנוסח המתוקן של הגדרת רכב פרטי בתקנה 1, שתחולתה מיום 10.07.05 (ב) .... "לעניין תקנה זו ותקנות 2 ו 14- - "רכב פרטי" - 
    רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, רכב מסחרי אחוד ורכב מסחרי בלתי אחוד כמשמעותם
    בתקנות התעבורה, התשכ"א 1961-, ובלבד שמשקלו הכולל המותר של רכב מסחרי כאמור אינו עולה על 3,500 ק"ג וכן רכב המפורט
    בתוספת הרביעית, דומה לו במהותו או זהה לו אך למעט ג'יפ המועסק דרך קבע בתנאי שדה או בחצרי העסק או המפעל".
 
4. משמעות התיקון היא הרחבת הגדרת רכב פרטי לצורך התקנות גם לדגמים המוכרים על פי תקנות התעבורה התשכ"א 1961- כרכב מסחרי.
 
5. לפיכך, עם כניסתה לתוקף של התקנה יחול דין דומה לרכב פרטי ולרכב מסחרי במצבים דלהלן:
    5.1 . חיוב בשימוש עצמי (תקנה 1 לתקנות).
    5.2 . מכירת רכב פרטי או מסחרי משומש (תקנה 2 לתקנות).
    5.3 . איסור ניכוי מס תשומות (תקנה 14 לתקנות).
 
6. התקנה תחול לגבי כל רכב שנמסר לקונה החל מיום 10/07/05 (להלן - היום הקובע) יחד עם זאת לגבי רכב שנמסר לקונה לפני היום הקובע
    במסגרת עסקת ליסינג, יחשב הרכב כ"רכב פרטי" החל מיום 1.1.2008 (ראה להלן בחלק העוסק ב"עסקאות ליסינג").
 
7. בעקבות התיקון, לא יותר ניכוי מס תשומות עפ"י תקנה 14 )א( לתקנות בגין רכישה (לרבות יבוא והשכרה) של רכב מסחרי שמשקלו אינו 
    עולה על 3,500 ק"ג ובכלל זה טנדרים, רכב מסחרי אחוד, מסחריות קלות, וואנים וכדומה.
 
8. במילים אחרות, כל רכב שיימסר לקונה לאחר היום הקובע, אין לנכות את מס התשומות בגינו, למעט במקרים החריגים המפורטים בתקנה
    14 (ב) לתקנות.
 
9. תקנה 14 (ב) לתקנות קובעת רשימה סגורה של עוסקים הרשאים לנכות את מס התשומות להלן סוגי העוסקים:
    9.1 . רכישת רכב בידי עוסק שעסקו מכירת רכבים
    9.2 . לימודי נהיגה בבית ספר לנהיגה;
    9.3 . השכרת רכב בידי מי שעסקו השכרת רכב;
    9.4 . הסעת נוסעים במהלך העסק, בידי מי שעסקו הסעת נוסעים;
    9.5 . סיורים וטיולי שטח בידי מי שעסקו ארגון סיורים כאמור.
    9.6 . ג'יפ המועסק דרך קבע בתנאי שדה או בחצרי מפעל :
           9.6.1 . ג'יפ המועסק דרך קבע בתנאי שדה או בחצרי העסק או המפעל, אינו נחשב לעניין התקנות הנ"ל כ"רכב פרטי", פועל יוצא מכך,
                      הוא שאם מתקיימים התנאים כמפורט בחלק "כללי" לעיל, ניתן לנכות את מס התשומות בגין רכישתו או יבואו לעניין זה יובהר,
                      כי בפסק הדין של בית המשפט המחוזי בעניין "תל שבע" נקבע שרכב פרטי כאמור מסוג ג'יפ ייחשב כ"מועסק בתמידות בתנאי
                      שדה" אם רוב רובו של השימוש ברכב נעשה בדרכים שאינן סלולות להוציא: נסיעות בדרך סלולה לצורכי מילוי דלק, מעבר
                      משדה לשדה ונסיעה מהבית לשדה וחזרה. יודגש, כי כל שימוש אחר בדרכים סלולות 
יגרום לכך שהג'יפ לא ייחשב כ"מועסק
                      בתמידות בתנאי שדה" ואין לנכות את מס התשומות בגינו.
 
*  אין לראות באמור משום חוות דעת ואין לסמוך על תוכנו ללא קבלת ייעוץ ספציפי.
 
 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים | חוקר פרטי