מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

עדכוני מיסים

(31-03-14)
נכתב ע”י שמואל (סמי) מזון

בס"ד

ינואר 2011

שבט תשע"א

 

מבזק ראשון 2011

הנחיות שונות

*    דיני עבודה.

v     פנסיה

הגדלת שיעור ההפרשות בהתאם לצו הרחבה לביטוח פנסיוני במשק החל מינואר 2011

תגמולים מעביד

פיצויי פרישה מעביד

תגמולים עובד

סך הכול

3.33%

3.34%

3.33%

10%

- עובד חדש זכאי לביטוח מיד מתום 6 חודשים.

- עובד שהיה מבוטח בביטוח פנסיוני כל שהו, זכאי לביטוח מהיון הראשון לכניסתו לעבודה, התשלום יבוצע תוך 3 חודשים מיום קבלתו לעבודה, או, מתום שנת המס (31/12) המוקדם ביניהם.

- התשלום יבוצע למפרע מיום תחילת העבודה.

v     תנאי עבודה[1]

-         שוב אנו מזכירים לכל המעסיקים, יש לתעד בכתב או בהקלטה כל שיחת שימוע עם העובד.

-         שינוי תנאי עבודה, מסירת מסמכים לעובד, הודעה על תנאי עבודה עם תחילת העבודה או על שינוי בתנאי העבודה במהלך העבודה, מכתב אישור על תקופת העבודה- בסיומה.

-         בתי הדין לעבודה דורשים אסמכתאות.

v     טיפים למניעת העלאת שכר:

- ניתן לתת לעובד משכורת 13, משכורת זו לא נכללת במרכיב הפנסיה והפיצויים.

- להפריש לעובד לקרן השתלמות, (2.5% עובד – 7.5% מעביד) לא נחשב לרכיב שכר.

- הגדלת ההפרשה לפנסיה עד (7.5% עובד – 7% מעביד). לעובד פנסיה גבוהה יותר בבוא מועד.  

*      חוק החברות

- חברה (פרטית) חייבת לשלם בכל שנה את האגרה, היא חייבת להגיש לרשם החברות אחת לשנה דו"ח שנתי תוך 14 ימים לאחר האסיפה השנתית.

- חברה שלא תשלם את האגרה השנתית ו/או לא תשלח את הדוחות שהיא חייבת לשלוח, יוטל עליה סנקציות.

- חברה כזו תיקרא "חברה מפרת חוק", רק עם סיום המחדל הסנקציות שהוטלו עליה יבוטלו.

- חברה פרטית חייבת לרשם החברות דוח שנתי בצירוף לטופס 5. חתום על-ידי המייצג:

- מה הם הסנקציות שיוטלו על "חברה מפרה חוק"?

v     סירוב לשינוי שם, ושינוי מטרות.

v     אי-רישום שעבודים לטובת החברה.

v     אי-רישום חברה שבעל המניות בה הוא בעל מניה או בעל שליטה ב"בחברה מפרה".

v     אי-רישום משכונות לטובת "החברה המפרה".

v     שיעור העיצום הכספי נכון להיום 7,340 ₪. על כל הפרה עד לסך של 250,000 ₪.

v     ניתן לדרוש התשלום הנ"ל מהדירקטור של החברה.

- זכותו של רשם החברות לדרוש תשלום אגרות בפיגור מחברה פרטית משנת 2008.

חברה שהפסיקה את פעילותה, חייבת לפעול בדרך של פירוק מרצון.

*      שכר המינימום - 3,850 ₪ לחודש

- לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, וההסתדרות הכללית, חתמו על הסכם קיבוצי כללי, המעלה את שכר המינימום.

- ההסכם ייכנס לתוקף עם הוצאת צו הרחבה (שאין ספק כי יינתן), או עם שינוי חוק שכר המינימום.

- ההסכם אינו מבטל את ההעלאה הצפויה ממילא, בהתאם לחוק, ב- 1.4.11

- שיעורי ההעלאה הם:

1.7.11-  שכר המינימום יהיה 4,100 ₪, היינו 22.04 ₪ לשעה

1.10.12-שכר המינימום יהיה 4,300 ₪, היינו 23.12 ₪ לשעה

הביאו זאת בחשבון בהעלאות שכר אישיות מתוכננות!

*      פיטורי עובד בזמן מחלת  

- מעביד רשאי להודיע לעובד על פיטוריו של עובד, גם בעת שהעובד בחופשת מחלה ובלבד שהפיטורין אינם תוצאה של היות העובד במחלה או אז יסתכן המעביד בפיטורין שלא כדין.

- הודעת הפיטורין תיכנס לתוקף רק לאחר שהעובד סיים לרצות את ימי המחלה. (קיימת פסיקה ענפה בעניין).

*      ביטול הוצאות אש"ל

- בבירור הכנסתו החייבת של אדם לא יותרו ניכויים "הוצאות אש"ל"

- ל"הוצאות אש"ל", ניתנה הגדרה חדשה: הוצאות שהוציא יחיד בשל ארוחותיו, שהוצאו בין במקום ההשתכרות ובין מחוצה לו, ולמעט הוצאות בשל ארוחת בוקר הכלולה במחיר לינה המותרת בניכוי;"

*      החזר עודף מס תשומות שניתן להגיש בבנקים - החל מ-1.1.2011

- פורסם כי דוחות להחזר עודף מס תשומות עד סכום של 17,721 ש"ח ניתן יהיה להגיש בבנקים. בקשה - החזר עודף מס תשומות מסכום של 17,721 ש"ח ומעלה יש להגיש במשרדי מע"מ בו מנוהל התיק.

*      קבוצות מחיר לקביעת שווי רכב על פי תקנות התעבורה 1.1.2011

 קבוצה

קבוצות המחיר מיום 1.1.2011

שווי שימוש

 

ממחיר בש"ח

עד מחיר בש"ח

 

1

 

97,000

2,580

2

97,001

117,000

2,790

3

117,001

137,000

3,590

4

137,001

155,000

4,310

5

155,001

202,000

5,970

6

202,001

288,000

7,730

7

288,001

ומעלה

9,950

אופנוע

מנוע עולה על 125 סמ"ק

מנוע מעל 33 כ"ס

860

כלי רכב שנרכשו בשנת 2010 שווי שימוש נקבע לפי קוד תוצר וקוד דגם הרשומים ברישיון הרכב

נא לדאוג שהעתקי רישיונות הרכב יגיעו למשרדנו לשם ביצוע התאמה לצורכי מס.

*      מדרגות מס – יגיעה אישית

מדרגות מס חודשי

שיעור המס %

מדרגות מס שנתית

שיעור מס %

עד 5,070

10

עד 60,840

10

מ- 5,071 – 8,660

14

מ- 60841 – 103,920

14

מ- 8,661 – 14,070

23

מ- 103,921 – 168,840

23

מ- 14,071 – 21,240

30

מ- 168,841 – 254,880

30

מ- 21,241 – 40,230

33

מ- 254,881 – 482,760

33

מכל שקל נוסף

45

מכל שקל נוסף

45

 

*      מדרגות המס – לא מיגיעה אישית

מדרגות מס חודשי

שיעור המס %

מדרגות מס שנתית

שיעור מס %

עד 21,240

30

עד 254,880

30

מ- 21,241 – 40,230

33

מ- 254,881 – 482760

33

מכל שקל נוסף

45

מכל שקל נוסף

45

 

- נקודת זיכוי שנתי 2,508 ₪

*      שכר ממוצע במשק

- 8,307 ₪ לחודש

*      הפרשה קופת גמל

- תקרת תשלום מעביד לקופת גמל לתגמולים או לקצבה: 4X  8,307 ₪  = 33,228 ₪

- משכורת או תקרה הנמוך משניהם.

*      הפרשה קרן השתלמות 

- הפרשה עד שכר בגובה 15,712 ₪ לחודש פטורה ממס.

- הפרשה לעצמאי עד 249,000 ₪ לשנה.

*      פטורים

- פיצויי פטורים

11,650 ₪ במקרה של מוות 23,320 ₪.

 

פטור לעיוור, נכה 100%

יגיעה אישית

לא מיגיעה אישית

עד 184 ימים

אין פטור

אין פטור

מ- 185 – 364 ימים

69,480 ₪.

 

69,480 ₪

365 ימים או יותר

579,600 ₪.

69,480 ₪

 

- החישוב לגבי ימים ייעשה באופן יחסי למספר הימים:

- הסכום המירבי X מספר הימים של הנכות מחולק ב- 365

 

-פיצויים על נזקי גוף פטורים עד תקרה של 247,680 ₪.

- שכר דירה למגורים עד 4,790 ₪.

- חייב במס 10%, אין תקרה.

- רווח מהימורים

עד 58,440 ₪, פטור מעל לסכום האמור, ינוכה מס בגובה של 25%

*      משכורת למומחה חוץ

- 12,600 ₪.

 

*      הוצאה מותרת בניכוי

- מתנות: 200 ₪. לאדם לשנה.

 

*      תקרת הכנסה של נטול יכולת

- יחיד 159,000 ₪ לזוג, 255,000 ₪.

*      חישוב נפרד לבן/בת זוג בעסק משותף

- תקרת הסכום 47,760 ₪.

*      שווי שימוש ברדיו טלפון

הכנסה זקופה/תיאום 100 ₪.

*      טלפון בבית (לשימוש העסק)

- עד 22,500 ₪ הוצאה בשנה, הסכום הלא מותר בניכוי יהיה 2,300 ₪ או 80% מההוצאה הנמוך משניהם.

- מעל 22,500 ₪ הוצאות בשנה ההוצאה הלא מותרת בניכוי תעמוד על 4,500 ₪.

 

*      ביטוח לאומי

- התקרה לתשלום ביטוח לאומי, החל מ- 01/01/11 תהיה 9 פעמים השכר הממוצע במשק =73,422 ₪.

- דמי ביטוח מופחתים יהיו מסך 4,984 ₪.

- יש להביא לידיעה, כל מי שעובד ביותר ממשרה אחת, עצמאי + שכיר, שכיר ביותר ממקום עבודה אחד חל עליו חובה לבצע תיאום של דמי ביטוח לאומי.

- מעביד שמבחין בטופס 101, שהעובד ציין כי זו לא משרתו היחידה, עליו להביא ידיעה זו לעובד.

 

בכבוד ובחן

 

 

לשירותכם ולהסברים נוספים אל תהססו להתקשר!!

טלפון 04-8660044

דו-אל: sami@ mta.co.il

הנתונים המפורסמים בעלון זה

מובאים באופן כללי, תמציתי ולתשומת לב בלבד

רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב

 


[1] קרדיט איתן אגמון יועץ לניהול משאבי אנוש.


 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | חוקרים פרטיים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים