מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

שינויים במס ערך מוסף

(04-08-11)
נכתב ע”י שמואל (סמי) מזון
             בס"ד
 
יולי  2011
תמוז תשע"א                                                       
                                                                      
מבזק שישי 2011
 
 
אנו מקווים להתגשמות דברי הנביא זכריה:
"כה אמר ה' צבאות צום הרביעי (י"ז בתמוז) וצום החמישי (צום ט' באב) וצום השביעי(צום גדליהו) וצום העשירי (י' בטבת) יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו " ( זכריה ח' , י"ט ) . ההסבר בסוגריים ש.מ.
 
עדכון סכומי מס ערך מוסף:
-         קונה החייב במס שרכש נכסים או שירותים לצורך עסקו, בסכום מינימאלי של 298 ₪ ידרוש מהמוכר או נתן השירות שינפיק לו חשבונית מס.
-         עוסק פטור: עוסק שמחזור עסקיו אינו עולה על 74,972 ₪.
-         איחור בהגשת דו"ח קנס הפיגורים עודכן לגובה 212 ₪ לכל שבועיים או חלק מהם.
           קנס אי ניהול ספרים.
-         על משלוח דרישה יחויב העוסק בסך 15 ₪.
-         סעיף 95. (א) קובע: לא ניהל החייב במס פנקסי חשבונות או רשומות כפי שנקבע, או שניהלם בסטייה מהותית מהוראות חוק זה או התקנות על פיו, רשאי המנהל להטיל קנס על 1% מסך כל מחיר עסקאותיו או מסך כל השכר והריווח, לפי העניין, לשנת המס שבה לא נוהלו הפנקסים או הרשומות כפי שנקבע, ובלבד שהקנס לא יפחת מ- 312 שקלים חדשים לחודש.
-         החזר מס תשומות דרך הבנקים הועמד על 18,103 ₪ כל סכום מעל לסכום האמור יש  להעביר את שובר ההחזר ביחד עם הפירוט טופס 874 לתחנת מס ערך מוסף.
 
להלן עיקרי נוהל החזרי מס כפי שפורסם על-ידי רשות המיסים:
מתי יש להגיש את טפסי ההחזר במשרדי מס ערך מוסף?
 
  • כאמור אם לעוסק מגיע החזר מס ערך מוסף סכום העולה על 18,103 ₪ (נכון ל- 01/07/2011) עליו לנהוג כדלקמן:
  • עוסק חדש במהלך שלושת חודשי הדיווח הראשונים מיום רישומו – בכל סכום להחזר, בצירוף כל החשבוניות מצורפים לטופס 874
  • עוסק הסוגר את עסקו בכל סכום להחזר.
  • במידה ורכשת רכב, מונית, אוטובוס, ציוד הנדסי, כחי שייט או טייס – יש לצרף רישיון מהרשות המוסמכת.
  • לנכס מקרקעין יש לצרף:
א-     חוזה רכישה.
ב-      אישור תשלום מס רכישה.
יש להחזיר את מס התשומות העודף על מס העסקאות (דו"ח להחזר) תוך 30 ימים מקבלת הדו"ח.
עיכוב החזרים:
א-     במידה והוחלט לעכב החזר יש להודיע על-כך לעוסק, ההחזר יעוכב עד קבלת הפרטים החסרים או הבהרות הנדרשות על-ידי המטפל בדו"ח.
ב-      קיימת האפשרות על-ידי המטפל בדו"ח להעביר את הדו"ח למחלקת ביקורת חשבונות.
 
ג-       אם יוחלט לבדוק את ספרי העוסק, ההחזר יתעכב עד 90 ימים, מיום קבלת החוק.
ד-      נפתחה חקירה, ההחזר יעוכב עד 180 ימים, ממועד קבלת הדו"ח.
 
פרטי הבנק
יש לדאוג שפרטי הבנק אליו יבוצע ההחזר יהיו מעודכנים, ההחזר בכל מקרה יופקד בחשבון הבנק הרשום במשרדי מס ערך מוסף.
 
בשורה טובה לנותני שירות תוספת י"א להוראות ניהול ספרים:
"נותני שירות":
(1)   "נישום שעסקו או חלק מעסקו מתן שירות לעסק אחר או לצרכן ואשר לא חלה עליו תוספת אחרת מהתוספות להוראות אלה;"
(2)   "נישום אחר המנהל עסק או משלח יד ולא חלה עליו תוספת אחרת מן התוספות להוראות אלה."
נישום מהסוג המוגדר לעיל יכול לבסס את תשלומי מס ערך מוסף על עסקאותיו עם קבלת התמורה.
תיקון זה (תיקון 41 לחוק מס ערך מוסף) נתקבל ופורסם ב- 06/06/2011 אך תכולתו היא מיום 01/01/2011.
כידוע נותן שרות זכאי להוציא חשבונית מס תוך שבוע ימים מיום קבלת התמורה.
הבנות:
ניתן להגיש דוחות מתקנים – החל משנת 2011.
 
דמי ההבראה עודכנו ל- 365 ₪ ליום במקום 351 ₪.
 
השכר הממוצע במשק: החל מ- 01/07/2011 עומד על סך 8,698 ₪.
 
אין ספק, שיועץ המס שלך ידריך אותך לעבור את המשוכה הלא כל-כך סבוכה.
לשירותכם ולהסברים נוספים אל תהססו להתקשר!!
טלפון 04-8660044
דו-אל: sami@ mta.co.il

הנתונים המפורסמים בעלון זה
מובאים באופן כללי, תמציתי ולתשומת לב בלבד
רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף