מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר

תקנון אתר

ברוכים הבאים לאתר מסקלופדיה (להלן: "האתר") - אנציקלופדיית המס המקוונת.
שימוש באתר, לרבות בתכנים ובשירותים בו, כפוף להסכמה המלאה לאמור בגרסה העדכנית של התקנון, כפי שיקבע מעת לעת.
(האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד).

1. כללי
1.1. האתר יוסד על ידי משרד עורכי הדין דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי ושות' (להלן- "מנהל האתר") ומטרתו לשמש אנציקלופדיית מס ראשונה מסוגה וליתן מענה לנישומים, למייצגים ולקהל הרחב, על ידי יצירת פלאטפורמה נוחה ופשוטה לשימוש המאפשרת גם לגולשים אשר אינם מתמצאים בתחום המס, לחפש ולמצוא תשובות לסוגיות מיסוי בהם הם נתקלים בחיי היומיום.
1.2. התכנים באתר, כפי שיהיו בו מעת לעת, מועלים הן על ידי מנהלי האתר והן על ידי ציבור הגולשים, המוזמנים להעלות מידע עדכני ומקצועי בתחום וכן להוסיף, לתקן ולערוך את התכנים באתר ככל שידיעתם משגת.

2. פרסום תכנים באתר על ידי גורם חיצוני
2.1. פרסום תכנים באתר על ידי מפרסם חיצוני שאינו מנהל האתר (להלן: להלן: "תוכן חיצוני" ו"מפרסם התוכן החיצוני" בהתאמה) יתאפשר רק לאחר רישום מפרסם התוכן החיצוני לאתר. לאחר רישום לאתר יקבל מפרסם התוכן החיצוני סיסמת התחברות לצורך כניסתו השוטפת לאתר. הסיסמה הנה אישית ואינה ניתנת להעברה. יראו את מפרסם התוכן החיצוני כמי שעומד מאחורי כל תוכן חיצוני שהועבר לפרסום באתר באמצעות שם המשתמש והסיסמה של מפרסם התוכן החיצוני.
2.2. כל פרסום של תוכן חיצוני כפוף לאישורו של מנהל האתר, אשר רשאי להחליט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לפרסם את התוכן החיצוני ו/או לפרסם את התוכן החיצוני לאחר שנעשתה בו עריכה מכל מין וסוג לרבות, שינוי, הוספה, השמטה, הדגשה, הוספת לוגו או סימן וכיו"ב ו/או להסיר מהאתר תוכן חיצוני שאושר לפרסום. מפרסם התוכן החיצוני מאשר בזאת למנהל האתר לעשות שימוש ועריכה, מכל מין וסוג, בתוכן החיצוני המועלה לאתר.
2.3. אין בפרסום תוכן חיצוני בכדי ליצור בין מנהל האתר לבין מפרסם התוכן החיצוני יחסי שותפות ו/או יחסי עובד מעביד ו/או יחסי נציגות ו/או יחסי שליחות ו/או יחסי סוכנות.
2.4. פרסום תוכן חיצוני באתר נעשה מבלי שיהא בכך לחייב את מנהל האתר לשאת בתשלום כלשהו למפרסם התוכן החיצוני. מובהר בזאת, כי מפרסם התוכן החיצוני לא יהא זכאי לקבל תמורה מכל מין וסוג בגין פרסום התוכן החיצוני באתר, לרבות שכר, תמלוגים, וכיו"ב, אף במקרה והתוכן החיצוני יפורסם על ידי מנהל האתר במקומות אחרים ויזכה את מנהל האתר בתמורה בגינו.
2.5. מפרסם התוכן החיצוני מצהיר בזאת כי הוא בעל הזכויות הבלעדיות על התוכן החיצוני המפורסם, והוא מפרסם אותו בכפוף לתקנון האתר.
2.6. חל איסור מוחלט על פרסום באתר של תוכן חיצוני שיש בו משום הפרת זכויות יוצרים, הפרת פטנטים, חשיפת סודות מסחריים, פגיעה בפרטיות, הוצאת דיבה, לשון הרע, עבירה על החוק ו/או הפרה של כל הוראה אחרת בהתאם לכל דין. מפרסם התוכן החיצוני מצהיר בזאת כי אין בתוכן החיצוני המפורסם באתר משום הפרה של האמור לעיל והנו נושא באחריות הבלעדית למשמעויות וההשלכות הנובעות מפרסום התוכן החיצוני באתר.
2.7. חל איסור מוחלט על פרסום באתר של תוכן חיצוני הכולל תכנים שיווקיים ותכנים מסחריים, ובכלל זה חל איסור על פרסום תוכן חיצוני הכולל קישורים לאתרים אחרים ו/או פרטי זיהוי של חברות מסחריות, אלא באישור של מנהל האתר.
2.8. לצד פרסום תוכן חיצוני יופיע שמו של מפרסם התוכן החיצוני בלבד מבלי שתינתן אפשרות פנייה למפרסם התוכן החיצוני באמצעות קישורית. פנייה למפרסם התוכן החיצוני תהא אפשרית אך ורק באמצעות מנהל האתר.

3. זכויות יוצרים
3.1. חל איסור מוחלט לפרסם ברבים כל חלק או פלט של התכנים באתר, בין שהם מודפסים כטקסט, כשרטוט או כדו"ח ובין שהם ניתנים כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת.
3.2. מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ: גרפי, טקטסטואלי או מולטימדיה המצויים באתר (להלן " התכנים") הינן של מנהלי האתר בלבד.
3.3. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים המפורסמים באתר בלא קבלת הסכמת מנהל האתר מראש ובכתב.
3.4. מנהל האתר רשאי לעשות שימוש בכל התכנים שבאתר, לרבות תוכן חיצוני, ללא צורך בקבלת אישור מפרסם התוכן החיצוני, ובכלל זה פרסום התכנים שבאתר במקורות מידע אחרים ונוספים, ומפרסם התוכן החיצוני מוותר בזאת על כל זכויות היוצרים הקיימות לרשותו בתוכן החיצוני.

4. שימוש בתכנים שבאתר
4.1. מנהל האתר עושה כל מאמץ לעמוד על טיבם של התכנים המוצגים באתר. עם זאת, מודגש ומובהר, כי התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה מקצועית ו/או חוות דעת מקצועית ו/או או תחליף להיוועצות עם יועץ המתמחה בתחום הרלוונטי ומומלץ לנהוג משנה זהירות עם התכנים המתפרסמים באתר.
4.2. מטרת התכנים המופיעים באתר הנה להקנות מושג ולסייע למשתמשים בו להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם וליתן מושג כללי, עובר לקבלת הייעוץ המקצועי המתחייב. בהחלט ייתכן שתכנים, כאלה ואחרים, מבטאים תפישה מסוימת או דעה אישית של המחבר בלבד.
4.3. התכנים שבאתר, כראוי לתכנים בתחום המקצועי, קשורי זמן, נסיבות ועובדות המאפיינות כל מקרה ומקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת ואין למצוא בהם בסיס לקבלת החלטה ו/או הסקת מסקנה מקצועית.
4.4. העושה שימוש באתר נותן הסכמתו כי לא תהיה לו כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי האתר ו/או בעליו ו/או מפעיל האתר ו/או כלפי צוות האתר, לרבות כותבים, עורכים ויועצים המשתתפים בהפעלתו.
4.5. מנהל האתר או כל אדם מטעמו לא יישא בכל אחריות ביחס לתכנים המוצגים באתר, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכיו"ב. כן לא ישא באחריות לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו ו/או עלולות להיגרם לצד שלישי כלשהו אשר החליט לפעול על בסיס תכנים אלו.
4.6. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
4.7. העושה שימוש באתר מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שקיבל בעת השימוש באתר ואינו רשאי להסתמך עליו כעצה ו/או חוות דעת מקצועית ו/או תחליף להיוועצות עם מומחה. מכאן, כי העושה שימוש באתר נותן הסכמתו כי לא תהיה לו כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי האתר ו/או בעליו ו/או מפעיל האתר ו/או כלפי צוות האתר, לרבות כותבים, עורכים ויועצים המשתתפים בהפעלתו. שום אינפורמציה המופיעה באתר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו.

5. שינוי התקנון
מנהלי האתר רשאים לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.

6. פרטיות
6.1. השימוש באתר ייעשה על פי הוראות תקנון האתר בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרוץ לאתר ו/או לשנות ו/או לגרוע ו/או להוסיף ו/או לפגוע בתוכנו של האתר ו/או בעיצובו ו/או בתוכנות המשמשות אותו ו/או בכל חומר אחר הכלול בו. כל העושה כאמור יישא בתוצאות מעשיו לרבות כיסוי מלוא הנזקים שגרם.
6.2. מפעיל האתר שומר על צנעת הפרט של הגולשים באתר. אולם מובהר כי פרטי מפרסם תוכן חיצוני ו/או משתמש ו/או גולש אשר הוזנו לאתר ישמשו את מפעיל האתר לצרכים סטטיסטים שונים ו/או לצורך שיפור השירותים ו/או ליצירת קשר באמצעות דוא"ל ו/או בכל דרך אחרת שתתאפשר על פי פרטים אלו.
6.3. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות, מעת לעת, לשלוח לנרשמים גם חומר מקצועי, חדשות רלוונטיות והודעות פרסומיות הקשורות באתר ובשותפיו המסחריים. המשתמש באתר מביע בזה את הסכמתו למשלוח חומר מקצועי ו/או חדשות ו/או הודעות פרסומיות ואחרות הקשורות באתר ו/או במנהלי האתר ו/או בשותפיו המסחריים ומוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא, בגין ו/או בקשר עם משלוח חומר מקצועי ו/או חדשותי ו/או פרסומי כאמור לעיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל אמצעי אחר שיתאפשר על פי הפרטים שיוזנו על ידי המשתמש ו/או הגולש באתר ו/או פרטים אחרים שיילמדו במהלך ו/או כתוצאה מהגלישה ו/או השמוש באתר.
6.4. בכל עת עומדת לנרשם הזכות להסיר עצמו מרשימת התפוצה של האתר, זאת באמצעות לחיצה על השורה "להסרה מרשימת תפוצה" שבתחתית המסר שהתקבל מהאתר.

7. מקום שיפוט
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה.

© תוכנו של אתר זה, מוגן בזכויות יוצרים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו מראש ובכתב של מנהל האתר.

אנו משתדלים לתת ללקוח מענה לכל שאלותיו ובעיותיו ככל הנדרש.

הדרך המומלצת והמהירה לקבלת מענה היא באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני למנהל האתר.


מאחלים לכם גלישה מועילה - נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה,

מפעיל האתר ושותפיו העסקיים.
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים | חוקר פרטי